MUSEIMAT

Gourmet - - NYTT -

Vi har fått vän­ta i fem år, så själv­klart var för­vänt­ning­ar­na höga. Vad skul­le er­far­ne krö­ga­ren Fred­rik Eriks­son gö­ra när han fick upp­dra­get att öpp­na

Re­stau­rang Na­tio­nal­mu­se­um? Mil­jön är för­stås fan­tas­tisk, med si­na höga valv och sto­ra ljusin­släpp från ka­jen och vatt­net, i sa­lar som ti­di­ga­re rym­de verk­stä­der och pap­pers­kon­ser­ve­ring. In­red­ning och gods är fram­tag­na un­der form­gi­va­ren Mat­ti Kle­nells led­ning.

Att mat­cha mat på ett na­tio­nal­mu­se­um har dock in­te va­rit en helt lätt nöt att knäc­ka, me­nar Fred­rik Eriks­son.

– Mu­se­ikro­gen är ju en gans­ka ny fö­re­te­el­se i Sve­ri­ge. Mo­der­na mu­se­et bör­ja­de, se­dan har Paul Svensson själv­klart ta­git det vi­da­re på Fo­to­gra­fis­ka och där­ef­ter Pon­tus på Tek­nis­ka mu­se­et. Vi åk­te runt he­la värl­den och tit­ta­de, tills vi bac­ka­de ban­det. Det här är en sorts kul­tur­borg, och de fles­ta kom­mer ju in­te hit en­bart för ma­ten. Där­för har det bli­vit en ca­su­al-re­stau­rang och in­te à la car­te på kväl­lar­na. Hell­re då den där långlun­chen som ald­rig slu­tar. Jag vill ska­pa ett här­ligt häng, sä­ger Fred­rik Eriks­son.

Menyn är ba­se­rad på rå­va­ror mel­lan 55:e och 69:e bredd­gra­den, mo­dernt in­hemsk men även med blink­ning­ar mot mer la­tins­ka la­ti­tu­der. Fred­rik Eriks­son hop­pas myc­ket på att trans­for­me­ra en av si­na sig­na­tu­rer från Lång­bro värds­hus till den nya konst­bor­gen på Bla­si­e­hol­men. Där­för har mu­se­ikro­gen lå­nat in den röd­vins­brä­se­ra­de ox­bring­an med kan­ta­rel­ler, smålö­kar, rökt fläsk och man­del­po­ta­tis­puré. In­gre­di­en­ser för en kom­man­de na­tio­nal­rätt, må­hän­da?

I dag är Fred­rik Eriks­son glad över sitt be­slut att hös­ten 2018 in­te öpp­na än­nu en fi­ne di­ning-krog i hu­vud­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.