My­ten Man­ner­ström

Gourmet - - NYTT BOK -

Leif Man­ner­ström är en av vå­ra kans­ke sista sto­ra koc­kar som har en fot kvar i det gam­la frans­ka fin­kö­ket men som är still go­ing strong. Kok­böc­ker har för­stås den­ne gour­met­gö­te­bor­ga­re gjort på bå­de läng­den och tvä­ren, men i Leif Man­ner­ströms

kock­liv (Are­na Bok­för­lag) är fo­kus lagt på per­so­nen Leif Man­ner­ström – på re­san från far­mor kalasko­kers­kans in­fly­tan­de och fram­åt till när den 15-åri­ge grab­ben för förs­ta gång­en val­de att ta plats i krog­kö­ket, en po­si­tion han se­dan ald­rig har läm­nat. Leif Man­ner­ströms li­ka de­lar ku­li­na­ris­ka ex­pe­di­tion som am­bi­tion att he­la ti­den ny­fi­ket va­ra fram­me och lyf­ta på loc­ket, och ibland slå nä­ven i bor­det, tycks ald­rig ta slut, trots att han med storm­steg när­mar sig de 80. Och det oav­sett om han la­gat mat för äldre­bo­en­den och sjuk­hus, ut­setts till Koc­kar­nas kock tre gång­er och be­strötts med Miche­lin­stjär­nor. För­u­tom fan­tas­tiskt ro­li­ga anek­do­ter och en del klas­sis­ka re­cept, är Leif Man­ner­ströms kock­liv dess­utom ett mås­te för al­la som vill få mins­ta in­sikt i hur den ku­li­na­ris­ka sce­nen vux­it fram i Sve­ri­ge se­dan mit­ten av 1950-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.