NY TREND: KROGARNA SOM IN­TE FINNS

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: SOFIE ZETTERGREN, NEW YORK

En kock står tra­di­tio­nellt sett i kö­ket på en re­stau­rang. Och en rik­tigt bra kock hjäl­per till att pro­fi­le­ra och lyf­ta fram en re­stau­rang. Men så en­kelt är det in­te läng­re. Nu är koc­ken i fo­kus och krog­nam­net mind­re vik­tigt. Det tren­di­gas­te sät­tet att äta mid­dag just nu är på en pop up-re­stau­rang al­ter­na­tivt ett pri­vat event där koc­ken är själ­va gre­jen.

Broo­klyn är såklart det säk­ras­te kor­tet för det se­nas­te, och här vim­lar det just nu av mid­dags­säll­skap som sam­las i allt från gam­la la­ger­lo­ka­ler till tju­si­ga town houses för att äta mid­dag och um­gås. Ett ex­em­pel är Ba­be­town, ett que­er com­mu­ni­ty som träf­fas på oli­ka stäl­len i Broo­klyn för att till­sam­mans äta spän­nan­de mat la­gad av eta­ble­ra­de koc­kar. Bil­jet­ter­na säl­jer slut i ett svep, och ma­ten la­gas in­te säl­lan av koc­ken och grun­da­ren Alex Koo­nes, ti­di­ga­re på Bres­lin och NoMad. En an­nan av de mest spän­nan­de pop up-koc­kar­na just nu är Dan­ny New­berg, som ti­di­ga­re gjort stor­sti­lad kar­riär på hög­pro­fi­le­ra­de kro­gar som Es­te­la. New­berg läm­na­de ny­li­gen fin­kro­gar­nas kök för att öpp­na sitt eget pop up-pro­jekt – Jo­int Ven­tu­re. En mid­dag ord­nad av Jo­int Ven­tu­re nå­gon­stans i NYC – of­tast i Broo­klyn­trak­ter­na – är un­ge­fär det coo­las­te och trev­li­gas­te sät­tet att um­gås just nu. Stäm­ning­en är av­slapp­nad, lo­ka­ler­na enk­la, ma­ten och um­gäng­et i fo­kus, och of­ta finns en väl vald dj på plats. Inga fas­ta me­ny­er, ing­en no­ta, inga tas­ki­ga ar­bets­för­hål­lan­den i re­stau­rang­kök – ba­ra en hett ef­ter­trak­tad bil­jett och en kock med su­pers­tar-sta­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.