PÅ ROMS BAKGATOR

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: PE­TER LOEWE, ROM

Gar­ba­tel­la är det där ge­nu­i­na kvar­te­ret i Rom dit tu­ris­ter­na in­te har hit­tat. Det är ett små­ska­ligt kvar­ter med char­mi­ga fler­fa­miljs­hus. Kort sagt en li­te lyx­ig ver­sion av fa­scis­mens eg­na­hems­bo­en­de och of­ta med sto­ra träd­går­dar. Stads­de­len upp­för­des i slu­tet av 1920-ta­let. Och det kryl­lar av spän­nan­de mat­stäl­len.

Äga­ren Emi­li­a­no Chi­e­ri­ci öpp­na­de sin re­stau­rang här för tre år se­dan. Han har valt att kal­la sitt stäl­le för Mo­lo 9/12 (mo­lo be­ty­der pir, vi är långt från ha­vet) för att be­to­na att här äter man fisk och in­te kött. Kva­li­te­ten är hög, me­dan pri­ser­na är gans­ka nor­ma­la. Vi är in­te i cent­rum. Gril­lad ton­fisk i bit med kna­per­stekt fläsk ovan­på är en läc­ker för­rätt gar­ne­rad med svar­ta se­sam­frön. Por­tio­nen är så stor att den skul­le kun­na va­ra en hu­vud­rätt. Pap­pers­stru­ten med ny­fri­te­ra­de små bläck­fis­kar är en mer la­gom start och kos­tar 8 eu­ro. Hu­sets spaghet­ti med von­go­le är en rik­lig por­tion för 10 eu­ro, lik­som skruv­ma­ka­ro­ner (tro­fie) med havs­ab­bor­re och ri­vet ci­tron­skal för 14 eu­ro. Bland hu­vud­rät­ter­na gil­la­de vi bäst det vack­ra upp­läg­get med en stor bit gril­lad lax täckt med fin­hac­kad pi­stasch. Fis­ken ser­ve­ras med svart ris blandat med avo­ka­do. En­kelt och per­fekt tilla­gat. Vin­lis­tan är la­gom stor men rym­mer ba­ra ett röd­vin: pi­not ne­ro. Gar­ba­tel­la nås lät­tast med tun­nel­ba­nan Metro B – den blå lin­jen – till sta­tion Gar­ba­tel­la. Där­i­från drygt tio mi­nu­ters pro­me­nad. En del ga­tor i kvar­te­ret är sma­la och sling­ri­ga. Se till att te­le­fo­nens bat­te­ri är lad­dat! Ett al­ter­na­tiv som tar läng­re tid är buss 715 från Mar­cel­lus­te­a­tern in­till Pi­az­za Ve­ne­zia, som stan­nar myc­ket nä­ra. Kliv av vid håll­plats Rho. Mo­lo 9/12 Pi­az­za Gio­van­ni da Trio­ra 9/12 Gar­ba­tel­la, tel + 39-334 805 82 81 Lunch och mid­dag vin­ter­tid, som­mar­tid en­dast mid­dag, vin­ter­tid stängt mån­da­gar. Fler mat­stäl­len i Gar­ba­tel­la: Al risto­ro deg­li ange­li Via Lui­gi Or­lan­do 2 tel+ 39-06 514 360 20 www.risto­ro­deg­li­ange­li.it Hi­sto­risk lo­kal med in­red­ning från 1930-ta­let. En­dast kväll 19.30–23.30, stängt sön­da­gar. Tan­to pe Mag­nà Via Gi­us­ti­no de Jaco­bis 9-15 tel +39-06 516 074 22 En­kel lo­kal med klas­sis­ka ro­mers­ka rät­ter. All­tid öp­pet. Er Pa­non­to Via En­ri­co Cra­ve­ro 8/10 tel +39-06 513 50 22 Stor piz­ze­ria med träd­gård. Vin­ter­tid äter man in­om­hus. Po­pu­lärt att ta en tall­rik smårät­ter först som man väl­jer själv. Bo­ka som­mar­tid! Öp­pet 19–23, stängt ons­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.