Änt­li­gen höst – vi­nets bäs­ta tid

Gourmet - - VINNYTT - Text: AN­DERS MELLDÉN

SOM­MA­REN BLEV HET och so­lig, nå­got som vis­ser­li­gen bor­ga­de för fi­na vin­upp­le­vel­ser i na­tu­ren – på ka­ja­kut­flykt i skär­går­den, fjäll­vand­ring­ar och un­der se­na sam­tal i lum­mi­ga träd­går­dar.

Men sä­ga vad man vill om en het som­mar. Kläd­mo­det är så­där, med tre­kvarts­bral­lor, tank tops och espad­ril­los. När hös­ten kom­mer får vi änt­li­gen klä oss med stil igen. Sam­ma sak gäl­ler för vi­ner­na. Jag äls­kar ju rosé, aro­ma­tiskt vitt och en­kelt rött. Som­mar­vi­ner­na är lät­ta, go­da och läs­kan­de, men allt har sin tid. Nu är det dags att dra på sig strum­por­na, kny­ta skor­na och klä på sig ka­va­jen igen. Och nu är det dags att dam­ma av ka­raf­fer­na och ploc­ka ner tunggung­flas­kor­na från hyl­lan.

Kans­ke är det ma­tens för­tjänst. Höst be­ty­der skal­djur och fisk från kal­la vat­ten, vilt och svamp från mör­ka sko­gar, rot­fruk­ter från dju­pa jor­dar. De fles­ta svens­ka rå­va­ror har sin bäs­ta tid på hös­ten, och en skönt mix­ad käns­la av nystart och skörd av de se­nas­te må­na­der­nas växt­lig­het in­fin­ner sig.

I ÅR TROD­DE man ju in­te att det skul­le fin­nas nå­got att skör­da, och jag li­der verk­li­gen med al­la bön­der och and­ra vars liv­nä­ring häng­er på ett ba­lan­se­rat kli­mat. Sam­ti­digt fylls nu min träd­gård av äpp­len, plom­mon och and­ra fruk­ter, och sko­gen av bär och svamp. Mo­der Na­tur ver­kar ha re­pat sig nå­got så när, och det ger njut­ning.

Njut­ning som loc­kar fram de se­ri­ö­sa vi­ner­na ur göm­mor­na. Som stram riesling el­ler cham­pagne till skal­dju­ren. Par­fy­me­rad pi­not till vilt­få­geln. Fyl­lig char­don­nay till svam­pen. Kryd­dig neb­bi­o­lo till rot­fruk­ter­na. Nordrhô­neskt el­ler maf­figt Bor­deaux­vin till sön­dags­s­te­kar­na.

Ja, ord­ning­en är åter­ställd och jag trivs med att få ku­ra skym­ning till­sam­mans med allt det­ta och ett par tän­da ljus i go­da vän­ners lag. Fram­åt vår­kan­ten har jag för­mod­li­gen trött­nat igen, men det är ju i en an­nan tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.