Mu­sei­bryg­ga­re

Gourmet - - NYTT INREDNING -

Chemex-bryg­ga­ren de­sig­na­des av Pe­ter Schlum­bohm 1941 och finns re­pre­sen­te­rad på Mu­se­um of Mo­dern Art i New York. Kaf­fet bryggs ge­nom att vatt­net först ko­kas vatt­net. Se­dan till­sätts 45 gram grov­ma­let kaf­fe, till 6 kop­par. Där­ef­ter fuk­tar man kaf­fet och vän­tar 30 se­kun­der. Fyll se­dan på med vat­ten i en cir­ku­lär rö­rel­se. Låt det rin­na lång­samt. Njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.