ADRESSER I REPORTAGET

Gourmet - - ANATOLISKA SMAKSENSATIONER -

1. Ada­na Ocak­ba­si

Er­gene­kon Cad­desi, Bays­un­gur Sokak No: 2 | Sis­li, Istan­bul

2. Ciya Lo­kan­ta­si

Ca­fe­rağa Ma­hal­le­si, Gü­neş­li Ba­hçe Sk. No:43, 34710 Ka­dıköy/ İstan­bul

3. Emi­nou Spice Mar­ket

Rü­s­tem Paşa Ma­hal­le­si, Er­zak Am­barı Sok. No:92, 34116 Fa­tih/ İstan­bul

4. Ne­o­lo­kal

www. ne­o­lo­kal.com

ÖV­RI­GA TIPS 5. Mür­ver Karaköy

Meh­met Gürs, krö­ga­re på Mik­la, be­sök­te Ek­stedt i Stock­holm, in­spi­re­ra­des och åk­te hem till Istan­bul där han öpp­na­de Mür­ver. Här la­gas tra­di­tio­nel­la rät­ter med en mo­dern twist över öp­pen grill i av­slapp­nad mil­jö. Lo­ka­len lig­ger längst upp i No­vo­tel med vac­ker ut­sikt över Bospo­ren. www. mur­ver­re­stau­rant.com

6. Fa­tih Pi­de­cis

Den tur­kis­ka piz­zan, kal­lad pi­de, är ibland rund men of­tast el­lips­for­mad. En klas­sisk piz­za finns med oli­ka top­ping­ar, som kay­mak och kött. Äg­gen är löst ba­ka­de, och piz­za­bi­tar dop­pas i gu­lan likt en dres­sing. www. mes­hur­ka­ra­de­nizpi­de.com

7. Ve­fa Bo­za­ci­si

Här ser­ve­ras bo­za – en dryck gjord på fer­men­te­rad bul­gur, vat­ten och soc­ker. Dryc­ken är of­ta top­pad med ros­ta­de kikär­ter och sägs va­ra bra mot ko­le­ra. Den re­kom­men­de­ras till gra­vi­da kvin­nor och id­rot­ta­re som be­hö­ver fyl­la på med vi­ta­min B, C och E. www.ve­fa.com.tr

8. Ye­ni Lo­kan­ta

Här ser­ve­ras tra­di­tio­nel­la anatoliska rät­ter med en mo­dern och ele­gant touch. Krö­ga­ren Ci­van Er är in­ter­na­tio­nellt känd och pla­ne­rar att öpp­na en re­stau­rang i Lon­don un­der hös­ten. www. lo­kan­tay­e­ni.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.