Ing­en ska be­hö­va dö på Me­del­ha­vet. Ab­so­lut ing­en.

Gula båtarna - - Sidan 1 - Mag­nus Ring­man Pro­jekt­le­da­re Schib­s­ted för Gu­la bå­tar­na

Fort­sätt­ning från för­ra si­dan

i be­sätt­ning­en med en li­ten femå­rig flic­ka vars liv in­te gick att räd­da.

När bå­ten kom i hamn – och den grå­tan­de man­nen ha­de hjälpts upp på ka­jen – hän­de det.

Längs kaj­kan­ten såg han fru och barn kom­ma gå­en­de rakt emot ho­nom.

De ha­de räd­dats av Gu­la bå­tar­nas and­ra far­tyg.

Från dju­pas­te sorg till eu­fo­ri in­om lop­pet av nå­gon se­kund.

Så har det sett ut se­dan den 28 ok­to­ber. Liv och död. Det är ett sli­tet ut­tryck men

det är en ex­akt be­skriv­ning av Gu­la bå­tar­na – liv el­ler död.

Jag ser bil­der­na på de räd­da­de män­ni­skor­na.

Kha­led med so­nen Ro­dan, 5, Sa­da med Kaith, 2, Mahmud, 12, Iman, 3 år – och får ett le­en­de på läp­par­na. De­ras öden gör Gu­la bå­tar­na så me­nings­fullt att job­ba med.

Jag väd­jar nu till al­la er lä­sa­re. Hjälp oss med mer peng­ar, så att vi kan räd­da än­nu fler liv. Ing­en ska be­hö­va dö på grund av by­rå­kra­tis­ka reg­ler som tving­ar män­ni­skor att kor­sa stor­man­de hav nat­te­tid i un­der­må­li­ga båtar.

Po­li­ti­ken läg­ger vi åt si­dan. Gu­la bå­tar­na är ett hu­ma­ni­tärt pro­jekt. Vi drar upp män­ni­skor ur vatt­net. Ing­en ska be­hö­va dö på Me­del­ha­vet. Ab­so­lut ing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.