De klam­rar sig fast på klip­pan

På den ste­ni­ga klip­pan har flyk­ting­ar­na sökt skydd. En man vif­tar med en röd mös­sa. De svens­ka rädd­nings­bå­tar­na är bygg­da för att kla­ra att gå nä­ra och de har ock­så dy­ka­re om­bord.

Gula båtarna - - Sidan 1 - Pub­li­ce­rad den 28 ok­to­ber 2015 i SVD Fort­sätt­ning på näs­ta si­da

DEL 1: RÄDD­NING­EN

n

GCAPE GATOS, SA­MOS ula bå­tar­na gjor­de i går sin förs­ta sto­ra räddningsinsats i styv ku­ling på ha­vet ut­an­för Sa­mos. Många män­ni­skor räd­da­des i sä­ker­het ef­ter att de­ras båtar kap­sej­sat, men två små barn och en 20-årig man kla­ra­de sig in­te. Djupt dra­ma­tis­ka sce­ner ut­spe­la­des på det tur­kos­blå ha­vet.

På den spet­si­ga klip­pan ute i vatt­net kläng­er nio hutt­ran­de över­le­va­re som just kla­rat sig un­dan dö­den i Ege­is­ka ha­vet. Sto­ra vå­gor slår in över klipp­ste­nen och drän­ker de re­dan ge­nom­blö­ta flyk­ting­ar­na. Sva­ga gny­en­den hörs i vin­den, och en ung man med röd mös­sa stäl­ler sig upp och sträc­ker väd­jan­de ut ar­mar­na.

En be­bis i ett knyte

Ett li­tet späd­barn i knyte skym­tar i fam­nen på en kvin­na, och ett mind­re barn ver­kar bör­ja grå­ta när vi när­mar oss. Ing­en vet sä­kert hur länge de klam­rat sig fast vid sten­bloc­ket. Klipp­sy­nen känns som en gri­pan­de sym­bol för den folk­vand­ring som Eu­ro­pa upp­le­ver.

De två svens­ka rädd­nings­bå­tar­na på Sa­mos, Gu­la bå­tar­na, när­mar sig var­samt den vas­sa klip­pan. Till sin hjälp har de Sa­mos dy­ka­re­för­e­ning som ska för­sö­ka få ned flyk­ting­ar­na från ste­nen. Två dy­ka­re lyf­ter först ner kvin­nan och späd­bar­net i liv­flot­ten som de svens­ka sjör­äd­dar­na släng­er i vatt­net.

Se­dan hop­par män­nen ef­ter. Den ena

ram­lar näs­tan över­bord av iver att änt­li­gen kom­ma i sä­ker­het. Flot­ten dras in till bå­ten och de fry­san­de flyk­ting­ar­na dras om­bord av sjör­äd­dar­na.

Omar, 21, ska­kar av köld

– All­ting gick pre­cis en­ligt plan. Vi räd­da­de liv, och kom­mer för­hopp­nings­vis att fort­sät­ta att gö­ra det här på Sa­mos, sä­ger Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets Mattias Wenge­lin.

Den sista flyk­ting­en som ba­lan­se­rar på en klip­pa in­till, räd­das med liv­boj till dy­kar­nas båt. Hans tun­na klä­der är ge­nom- blö­ta och krop­pen ska­kar av köld. Han he­ter Omar och är 21 år.

– Tack. Tack snäl­la. Jag kom­mer från Alep­po. Daesh.

Det är allt han lyc­kas sä­ga på stapp­lan­de eng­els­ka. Se­dan lik­som stäng­er han av. Blun­dar och ver­kar fo­ku­se­ra på att ba­ra kun­na an­das och fat­ta att han le­ver. Ser in­te läng­re kust­rem­san som är full med oran­ge pric­kar – flyt­väs­tar som flyk­ting­ar slängt el­ler tap­pat.

För de svens­ka sjör­äd­dar­na och gre­kis­ka dy­kar­na är ar­bets­pas­set långt ifrån slut. Den­na blå­si­ga ons­dag vi­sar sig va­ra sär­skilt olycks­drab­bad. Fotograf Malin Hoelstad är om­bord på den ena svens­ka rädd­nings­bå­ten, me­dan jag som re­por­ter är om­bord på dy­kar­nas båt.

Me­dan rädd­nings­in­sat­sen på­går med den gre­kis­ka dykar­bå­ten går den ena Gu­la bå­ten vi­da­re för att räd­da and­ra som lig­ger i vatt­net. Malin Hoelstad be­rät­tar hur de ser en man och ett barn som lig­ger och fly­ter på en ply­wood­ski­va. De tas om­hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.