Ro­dan och pap­pa räd­das ur ha­vet

Gula båtarna - - Sidan 1 - Fort­sätt­ning från för­ra si­dan Gu­nil­la von Hall Del 2: Över­le­var­na VÄND

– Vi var så gla­da över att ha räd­dat pap­pan och poj­ken. Men plöts­ligt in­ser vi att många fler lig­ger i vatt­net läng­re bort. Vi gjor­de allt vi kun­de för att räd­da al­la, men ty­värr mis­te två barn li­vet. Jag är än­då im­po­ne­rad av hur lugnt be­sätt­ning­en han­te­ra­de den­na kri­tis­ka si­tu­a­tion, sä­ger Malin Hoelstad .

En stund se­na­re får jag hö­ra att gum­mi­bå­tar vält el­ler kört in i klipp­väg­gar på and­ra håll längs den otäc­ka kust­rem­sa som kal­las Dö­dens kust. Här stu­par klip­por­na stuprätt ner i det blågrö­na ha­vet, och många båtar dri­ver in just hit. Flyk­ting­ar­na blir fång­a­de mel­lan två hel­ve­tesval: för­sö­ka klätt­ra upp­åt på en lod­rät bergs­vägg el­ler vän­ta för­tviv­lat på hjälp vid den kal­la havs­kan­ten. Här lig­ger en kap­sej­sad gum­mi­båt i vatt­net. Run­tom fly­ter en plast– på­se med apel­si­ner, en­sta­ka gympas­kor, en ne­ces­sär och en ro­sa Hel­lo Kit­ty-ryggsäck.

Män­nen skri­ker

Tre unga män som ock­så fast­nat vid den bran­ta klipp­si­dan skri­ker de­spe­rat på vår hjälp. Vi räd­dar in dem i bå­ten.

– Vi har le­gat tre tim­mar i vatt­net. Vår båt kör­de in

Min bäs­ta vän Ha­mid drunk­na­de

nog. Han ha­de flyt­väst men kun­de

in­te sim­ma.

i bergs­häl­len och sjönk. Vi var 50 per­so­ner om­bord. Vi vet in­te vart de and­ra tog vägen. De sjönk nog.

– Min bäs­ta vän Ha­mid drunk­na­de. Han ha­de flyt­väst men kun­de in­te sim­ma. Till sist blev väs­ten för tung och drog ner ho­nom i dju­pet, be­rät­tar Ah­med som är 20 år och lä­kar­stu­de­ran­de från Da­mas­kus.

Han pe­kar mot stran­den och sä­ger ”han lig­ger där, ni mås­te häm­ta ho­nom”. Det blir da­gens sista svå­ra upp­drag. Den drunk­na­de 20-åring­en läggs i en vit lik- på­se och skjuts ut från stran­den på en ply­wood­ski­va. Han bärs för­sik­tigt om­bord och läggs bred­vid mig i fören.

”Han ha­de li­vet framför sig”

Det he­la sker lång­samt och vär­digt, men en av dy­kar­na är tår­ögd när han hop­par tillbaka i bå­ten.

– Han ha­de he­la li­vet framför sig tills för nå­gon tim­me se­dan. Smugg­lar­na är ofatt­bart hän­syns­lö­sa, sä­ger Gi­or­gi­os Stand­zos med ils­ka i rös­ten.

En sor­gens tyst­nad läg­ger sig över bå­ten. Vi in­ser tack­samt att Gu­la bå­tar­na räd­dat 46 män­ni­sko­liv i dag, men att ock­så fle­ra liv gått för­lo­ra­de här på ha­vet. Se­dan kör vi tillbaka mot ham­nen i Sa­mos, längs Dö­dens kust och den spet­si­ga klip­pan där nya flyk­ting­ar ris­ke­rar att klam­ra sig fast i mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.