I de­ras värld är ha­vet en­da al­ter­na­ti­vet

CA­RI­NA BERG­FELDT, RE­POR­TER, OM TI­DEN MED GU­LA BÅ­TAR­NA

Gula båtarna - - Sidan 1 - Ca­ri­na Berg­feldt

En tvåå­rig pojke blev det förs­ta döds­off­ret för flyk­ting­ka­ta­stro­fen på Me­del­ha­vet det här året. Hans kropp drogs upp ur vatt­net av fis­ka­re ef­ter att en gum­mi­båt kra­schat mot klip­por­na ut­an­för Gre­klands kust.

Den liv­lö­sa krop­pen, poj­kens mam­ma och de 38 and­ra över­le­van­de pas­sa­ge­rar­na för­des till Sa­mos, ön där Gu­la bå­tar­na ut­går ifrån. Ef­tersom tvåå­ring­en var först ut att dö i år slip­per han kanske att bli re­du­ce­rad till en siff­ra. De kom­mer här i stäl­let: För­ra året sat­te 972 500 desperata män­ni­skor sig i de över­ful­la och livs­far­li­ga bå­tar­na till Eu­ro­pa över Me­del­ha­vet. 800 000 av dem styr­de mot Gre­kland. 3 600 av dem kom ald­rig fram. Me­del­ha­vet har bli­vit en mass­grav.

En av de van­li­gas­te kom­men­ta­rer­na jag fick ef­ter min re­sa till Sa­mos i no­vem­ber, när jag fick sät­ta re­por­ter­rol­len i bak­sä­tet och i stäl­let pri­märt job­ba som sjö­r­äd­da­re till­sam­mans med Svens­ka Sjö­r­ädd­nings­säll­ska­pet, var ”Men HUR kan man sät­ta sig i en så­dan båt med si­na barn?”

Sva­ret är na­tur­ligt­vis att i de­ras värld är det­ta det bäs­ta al­ter­na­ti­vet. För sam­ti­digt, en an­nan siff­ra: När jag i dag går in och skri­ver or­den ”Stäng Sve­ri­ges grän­ser” på Fa­ce­book får jag över 1000 re­sul­tat.

En Fa­ce­book­grupp med nam­net. Ett press­med­de­lan­de från SD i Öre­bro. Och såklart in­lägg ef­ter in­lägg från van­li­ga sven­ne­ba­nan­ra­sis­ter. En av dem, no­te­rar jag, en av­läg­sen släk­ting till mig.

Me­dan män­ni­skor­na i bå­tar­na flyr för si­na liv från ett på­gåen­de krig – för låt oss mitt i allt vårt even­tu­el­la obe­hag över ”FLYK­TING­KRI­SEN” kom­ma ihåg att det fak­tiskt är det de gör – så stop­par vi tåg över sun­det. Vi byg­ger mu­rar och sta­ket. Vi krä­ver att män­ni­skor på flykt ska ha si­na pap­per i ord­ning. Tagg­trå­den de mö­ter är näs­tan li­ka rak­bladsvass som den som är vi­rad runt vå­ra hjär­tan. Och se­dan fun­de­rar vi på var­för de sät­ter sig i båtar.

Siff­ror är vik­ti­ga. De får det otyd­li­ga att bli tyd­ligt. Så här kom­mer en sista: över 1 400 män­ni­skor är vid liv i dag på grund av Gu­la bå­tar­na.

I HA­VET UT­AN­FÖR SA­MOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.