För mind­re än en vec­ka se­dan för­lis­te en båt in­te långt här­i­från och 14 dog

Gula båtarna - - Sidan 1 -

Pub­li­ce­rad den 27 ok­to­ber 2015 i Af­ton­bla­det. Hon he­ter Ho­nav. Vi vet in­te så myc­ket om hen­ne förutom att hon är 17 da­gar gam­mal. Och hon ska­kar av köld. So­len har fort­fa­ran­de in­te gått upp när rös­ter plöts­ligt träng­er ige­nom lju­det från de kraf­ti­ga brän­ning­ar­na.

På and­ra si­dan vatt­net skym­tar lju­sen från Tur­ki­ets tu­ristor­ter, men det här är dö­dens kust där gre­kis­ka ön Sa­mos berg stör­tar rakt ner i Me­del­ha­vet.

Rös­ter­na blir star­ka­re. Rop, höga viss­ling­ar och så lju­det av en ut­om­bordsmo­tor. Det kan in­te läng­re va­ra in­bill­ning.

Så dy­ker gum­mi­bå­ten upp bakom en våg, den kräng­er och krum­buk­tar i ström­mar­na och ho­tar att för­li­sa mot klip­por­na.

För­lo­rar styr­för­må­gan

Det är en båt som in­te är sjö­vär­dig med två per­so­ner om­bord. Nu är det minst 30.

Se­kun­der av lam­sla­gen räds­la för ka­ta­stro­fen som är på väg att hän­da. Mi­nu­ter kanske. För mind­re än en vec­ka se­dan för­lis­te en båt in­te långt här­i­från och 14 per­so­ner dog.

I sista stund lyc­kas den här båt­fö­ra­ren sty­ra bort från klip­por­na.

Vi får kon­takt från land och sig­na­le­rar mot en vik där ber­gen mjuk­nar och en sand­strand tar vid.

Men där vatt­net blir grun­da­re bry­ter vå­gor­na. En rik­tig båt skul­le ut­an pro­blem kun­nat sur­fa in mot stran­den. Men det här är två gum­mi­kor­var med ett par ply­wood- skivor mel­lan sig och den för­lo­rar styr­för­må­gan helt i vit­vatt­net.

”Är det är Gre­kland?”

De här far­kos­ter­na är yt­ter­li­ga­re ett isan­de ex­em­pel på hur cynisk flyk­ting­s­mugg­ling­en är. En plats om­bord kos­tar 900 dol­lar. Den knappt fly­tan­de döds­fäl­lan som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.