Al­la om­bord är blö­ta in till skin­net, de har fär­dats i sex tim­mar

Gula båtarna - - Sidan 1 - Erik Wiman erik.wiman@af­ton­bla­det.se

S Fort­sätt­ning från för­ra si­dan

nu kom­mer emot oss har minst 30 per­so­ner om­bord. 27 000 dol­lar.

Vi va­dar ut och lyc­kas till sist hål­la bå­ten med fören in mot stran­den.

– Är det här Gre­kland? frå­gar den förs­ta man­nen som sät­ter föt­ter­na på sand­bot­ten. – Ja, det här är Sa­mos. – Al­la­hu Ak­bar! ro­par han. Al­la om­bord är blö­ta in till skin­net. Vi får ve­ta att de fär­dats i sex tim­mar.

Man­nen som nyss tac­ka­de Gud he­ter Rad­wan och be­rät­tar att han kom­mer från Raqqa i Sy­ri­en.

– IS du vet, sä­ger han och drar med pek­fing­ret över hal­sen.

Får tag på ett knyte

Yt­ter­li­ga­re en gum­mi­båt kom­mer in mot land. Den är li­ka över­las­tad som den förs­ta och hål­ler på att kant­ra när en våg pres­sar al­la om­bord mot ena re­ling­en.

Af­ton­bla­dets fotograf Andreas Bardell släp­per ka­me­ran och lyc­kas få tag på ett li­tet knyte som en kvin­na de­spe­rat för­sö­ker hål­la upp från vatt­net.

Det är Ho­nav, som på sin sjut­ton­de mor­gon i li­vet är vit av vä­ta och köld.

Fil­ten hon är inlin­dad i är tung av salt­vat­ten.

Ka­o­set läg­ger sig till sist när fler och fler lyc­kas ta sig ner i vatt­net och va­da in

till stran­den.

”Har ald­rig va­rit så rädd”

Ho­navs mam­ma Sarah, sät­ter sig på mar­ken och tryc­ker sin dot­ter tätt in­till krop­pen. Hon vag­gar trös­tan­de sitt barn som vil­ken för­äl­der som helst, än­då så helt an­norlun­da.

– Jag har ba­ra va­rit mam­ma i någ­ra vec­kor, och ald­rig va­rit så rädd som i natt, sä­ger hon.

I mor­gon kom­mer det här att hän­da igen. Mel­lan 500 och 1 000 per­so­ner på flykt kom­mer var­je dag till Sa­mos.

När vi en stund se­na­re går tillbaka ner till stran­den är mo­to­rer­na på gum­mi­bå­tar­na bor­ta.

De ska säl­jas igen.

Hon vag­gar trös­tan­de sitt barn som vil­ken för­äl­der som helst, än­då så helt an­norlun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.