All­de­les nyss sål­des det som flyt­väst – men i själ­va ver­ket är det ba­ra ett tunt tygstyc­ke som stop­pats med pap­per

Pub­li­ce­rad den 26 ok­to­ber 2015 i Af­ton­bla­det.

Gula båtarna - - Sidan 1 - Erik Wiman erik.wiman@af­ton­bla­det.se

Den här tex­ten får bör­ja på bot­ten av ett bad­kar.

Där lig­ger ett oran­ge styc­ke tyg, all­de­les nyss såld som flyt­väst. – Den är ori­gi­nal, väl­digt sä­ker, sa för­säl­ja­ren.

Nu sti­ger vatt­net i bad­ka­ret och kvar un­der ytan lig­ger väs­ten dränkt av sin egen tyngd.

Bakom oss i bu­ti­ken kö­a­de barn­fa­mil­jer för att kö­pa li­ka­da­na flyt­väs­tar in­för en re­sa över ha­vet som är di­rekt livs­far­lig. I natt går gum­mi­bå­tar­na mot Eu­ro­pa igen. Mu­ham­med Has­san är rädd. Han vet att re­san från Iz­mir till ön Sa­mos kan va­ra det sista han gör i li­vet.

Han kän­ner en fa­milj vars ­dot­ter drunk­na­de på just den här sträc­kan för ba­ra en må­nad ­se­dan.

Å and­ra si­dan har Mu­ham­med Has­san va­rit rädd i stort sett ­var­je dag de se­nas­te fy­ra åren. I kri­gets mitt, Alep­po, har livs­fa­ror­na stap­lats på varand­ra och nu vän­tar ba­ra än­nu en för ho­nom och hans fa­milj.

– Jag hop­pas att det här är den all­ra sista fa­ran vi tving­as ut­sät­ta oss för.

Mu­ham­med Has­san jäm­för ­re­san över Me­del­ha­vet med ett bom­ban­fall i krigs- zo­ner, där han levt näs­tan he­la sitt liv.

– Är du på rätt plats över­le­ver du, är du på fel så…

Det är dags att åka

Mu­ham­med Has­san re­ser med sin fru och si­na fy­ra barn. Han har be­ta­lat 5 400 dol­lar till en flyk­ting­s­mugg­la­re för att fa­mil­jen ska kom­ma med nå­gon av gum­mi­bå­tar­na mot de gre­kis­ka öar­na.

Nu har han fått sam­ta­let, det är dags att åka.

– Kloc­kan 03 i natt är det sagt, men jag har in­te fått ve­ta var­i­från.

Smugg­la­ren ska ploc­ka upp ­fa­mil­jen och kö­ra dem till bå­ten. Be­ro­en­de på

vin­dar­na va­ri­e­rar av­färds­plat­ser­na från natt till natt.

– Han för­kla­ra­de att det var ­vik­tigt att vi in­te fick in för myc­ket­vå­gor från si­dan i bå­ten, sä­ger ­Mu­ham­med Has­san.

– Jag är så be­redd jag kan va­ra, men jag har ald­rig åkt båt i mitt liv och jag vet in­te om jag kan sim­ma, det har in­te fun­nits så många till­fäl­len till det. Och ing­en av mi­na barn kan sim­ma hel­ler.

Flyk­ting­ström­men ökar

Vin­den kom­mer från nord­väst nu och de tunga regn­mol­nen som le­gat över den tur­kis­ka kus­ten ­un­der de se­nas­te da­gar­na har svept un­dan. Nu vän­tar någ­ra ­da­gar sol­sken och flyk­ting­s­mugg­lar­na är iv­ri­ga att få ner si­na båtar i vatt­net. Af­färs­verk­sam­he­ten får in­te stan­na av. Nor­malt sett bru­kar ström­men av flyk­ting­ar som vill ta sig från Tur­ki­et till Gre­kland mins­ka från ok­to­ber och fram­åt, men i år är det näs­tan tvärtom. Se­dan EU gjor­de klart att Tur­ki­et ska få mång­mil­jard­stöd för att hind­ra flyk­ting­ar från att ta sig vi­da­re, har ström­men sna­ra­re ökat.

– Det gäl­ler att re­sa nu in­nan det är för sent, sä­ger Wa­se­em, 26, från Da­mas­kus.

Han har be­ta­lat 900 dol­lar för sin bil­jett. Det är rea.

I takt med att höst­stor­mar­na bör­jat dra sig in har smugg­lar­na sänkt pri­set för att verk­sam­he­ten in­te ska av­stan­na.

Lo­gi­ken ly­der: far­li­ga­re ­re­sa, bil­li­ga­re pris.

Om Gud vill le­ver jag i mor­gon

När vi skiljs åt kom­mer vi över­ens om att Wa­se­em ska ringa via Vi­ber när han är fram­me i Gre­kland.

Se­na­re skri­ver han i ett med­de­lan­de:

Hop­pas vi ses. Om Gud vill le­ver jag i mor­gon. /W.

Sms:et kom­mer sam­ti­digt som vi gör testet av flyt­väs­ten vi köp­te.

Den vi­sa­de sig va­ra fylld av pap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.