Här de­lar läg­ret på sex to­a­let­ter

En kö som ald­rig tar slut. Här de­lar 2 500 flyk­ting­ar på sex to­a­let­ter. ”Si­tu­a­tio­nen är fruk­tans­värd”, sä­ger en lä­ka­re i läg­ret på Sa­mos dit flyk­ting­ar­na an­län­der.

Gula båtarna - - Sidan 1 - Ca­ri­na Berg­feldt ca­ri­na.berg­feldt@af­ton­bla­det.se

Två poj­kar be­hö­ver gå på to­a­let­ten.

Det har de gjort den se­nas­te tim­men.

Snart, snart, är det de­ras tur. Det känns ovär­digt att be­skri­va hur det luk­tar där de står. Men så är det väl ock­så ett lämp­ligt ord för he­la si­tu­a­tio­nen. Ovär­digt.

”Jag har ont i ma­gen”

Åt­ta­å­ri­ge Gi­or­gi­os, hans sex­å­ri­ge lil­le­bror Ka­re­los och de­ras pap­pa Behnan Hashisho, 41, står i en kö som känns som om den ald­rig tar slut. En me­ter från kön rin­ner en gul li­ten flod av urin för­bi de­ras föt­ter. Stan­ken av bajs lig­ger tung över dem. Till en bör­jan höll bar­nen för nä­san, det har de slu­tat med nu.

– Jag har ont i ma­gen, det är job­bigt att hål­la sig, sä­ger åt­ta­å­ring­en.

Sa­mos är in­te byggt för att ta emot ett par hund­ra nya flyk­ting­ar om da­gen. Och Sa­mos är in­te byggt för att ta emot de­ras mest ba­sa­la be­hov. På de 2 500 flyk­ting­ar som just nu bor på ham­nen finns det sex fun­ge­ran­de to­a­let­ter. Det är en to­a­lett på 416 per­so­ner.

– Si­tu­a­tio­nen är fruk­tans­värd, sä­ger Ma­nos Lo­zot­he­tis, 39, som ar­be­tar som lä­ka­re på om­rå­det.

”Kan bli ka­ta­strof”

– Det finns många ris­ker in­blan­da­de i att det mest ba­sa­la in­te fun­ge­rar. Vi vet att vi har två el­ler tre fall av he­pa­tit här, spri­der den sig kan det bli ka­ta­strof. Se­dan, ur ren häl­so­syn­punkt, så är det in­te bra för små barn att gå och hål­la sig i tim­mar för att de in­te kan gå på to­a­let­ten, sä­ger han.

Bred­vid de sex to­a­let­ter­na står yt­ter­li­ga­re sex ba­ja­ma­jor. Tan­ken är att de ska bör­ja an­vän­das. Men ing­en vet när.

– Vi har ex­tre­ma pro­blem med av­lop­pen, myc­ket av de­ras av­fall går rätt ut i vatt­net, så då kom­mer näs­ta våg av pro­blem. Män­ni­skor som bor här får sitt dricks­vat­ten här. Det finns strän­der där män­ni­skor ba­dar. Vi har sä­lar och djur­liv i vatt­net som på­ver­kas. Det är rik­tigt il­la, sä­ger Ma­nos Lox­ot­he­tis.

Behnan Hashisho och hans barn har va­rit här, i stan­ken, i tre da­gar. Slut­må­let är Sve­ri­ge. – Jag har släkt som har flytt till Eskilstu­na, Stock­holm, Mal­mö, li­te öve­rallt. Jag vill ba­ra kom­ma dit. Mi­na barn mår in­te bra av det här, sä­ger han.

Jag har ont i ma­gen, det är job­bigt att hål­la sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.