Den lil­le so­nen trös­tar mam­ma

Gula båtarna - - Sidan 1 - Peter Wixtröm

Den här bil­den är ta­gen den 27 de­cem­ber för­ra året. Vi var ute på morgon­tu­ren och såg folk som var stran­da­de på en klip­pa. Jag och en kol­le­ga sim­ma­de i land.

Vi hjälp­te un­ge­fär 90 per­so­ner till bå­ten och al­la ver­ka­de att må bra. Men se­dan blev den här kvin­nan plöts­ligt med­vets­lös och gans­ka då­lig.

Hon ha­de va­rit på flykt i fle­ra da­gar och klap­pa­de väl ihop när rädd­ning­en var nä­ra.

Hon ha­de svag puls och pend­la­de in och ut ur med­vets­lös­het. Hen­nes son Omar stod bred­vid och trös­ta­de hen­ne. Man märk­te verk­li­gen att

det är skill­nad på en svensk 9-åring och den här kil­len som har fått kla­ra sig själv och dess­utom näs­tan får an­svar för sin fa­milj.

Han sa he­la ti­den till sin mam­ma ”Allt kom­mer att bli bra, vi är snart fram­me.” Det tog näs­tan två tim­mar in­nan vi nåd­de land – och mam­man måd­de myc­ket bätt­re ef­ter att ha fått mat och dric­ka.

Då sa Omar på eng­els­ka. ”Nu är jag rik­tigt trött.”

n Peter Wixtröm är 34 år och fotograf på Af­ton­bla­det se­dan 2006. Tog tjänst­le­digt över jul och ny­år och åk­te ner för att hjäl­pa till på de Gu­la bå­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.