”När Schib­s­ted kon­tak­ta­de oss var det ing­en tve­kan”

Gula båtarna - - Sidan 1 - Ka­ta­ri­na Fors­berg ka­ta­ri­na.fors­berg@af­ton­bla­det.se

På ba­ra någ­ra tim­mar fick Sjö­r­ädd­nings­säll­ska­pet in fle­ra hund­ra an­sök­ning­ar från frivilliga som vil­le job­ba på de Gu­la bå­tar­na.

– Det är job­bigt na­tur­ligt­vis att va­ra där ne­re, men det störs­ta är än­då att vi räd­dar så många män­ni­skor, sä­ger Rolf Wes­ter­ström, VD på Sjö­r­ädd­nings­säll­ska­pet.

Det bör­ja­de med bil­den på den lil­le dö­de poj­ken Alan som spreds över värl­den i bör­jan av hös­ten. Han låg död på en strand i Tur­ki­et, med en röd trö­ja och små, blå shorts och hu­vu­det i vatt­net. Poj­ken ha­de flytt från Sy­ri­en till­sam­mans med sin fa­milj. Bil­den på Alan upp­rör­de en hel värld.

– När Schib­s­ted kon­tak­ta­de oss var det ing­en tve­kan, till­sam­mans med sty­rel­sen be­stäm­de vi oss för att hjäl­pa till, sä­ger Rolf Wes­ter­ström.

– Vi bi­drog med två av vå­ra bäs­ta båtar, ma­nö­ver­säk­ra och star­ka för sin stor­lek.

Er­far­na be­sätt­nings­män som job­bat in­om sjö­r­ädd­ning­en många år re­kry­te­ra­des.

– Al­la har and­ra jobb vid si­dan av. En kom­mer till och med från Färö­ar­na.

Det har va­rit någ­ra hän­del­se­ri­ka vec­kor för de Gu­la bå­tar­na och de­ras per­so­nal.

– Ja­nu­a­ri var en job­big må­nad, då slog två båtar runt in­nan vi fick lar­met, sä­ger Rolf Wes­ter­ström. Men det är där­för vi ba­ra job­bar med er­far­na räd­da­re som har ett or­di­na­rie jobb in­om po­lis el­ler rädd­nings­tjänst.

Per­so­na­len job­bar i 14-da­gars pass. Sen åker de hem till Sve­ri­ge igen.

– Vi får en oer­hörd trä­ning sam­ti­digt. Det är svå­ra ma­növre­ring­ar mot klip­por i hårt vä­der.

Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets sys­ter­or­ga­ni­sa­tio­ner från Hol­land, Eng­land och Tyskland har följt ef­ter Sve­ri­ges ex­em­pel och nu finns många båtar i om­rå­det.

– Vi har räd­dat över 1 400 män­ni­skor, jag har ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de, sä­ger Rolf Wes­ter­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.