Bil­den på lil­le Alan fick oss att vak­na

Räd­dar vi ett en­da liv så har Gu­la bå­tar­na lyc­kats. Så sa jag i ok­to­ber 2015, all­de­les in­för star­ten av pro­jek­tet. Nu skri­ver vi mars 2016. Över 1 400 liv har räd­dats. Jo, nog har Gu­la bå­tar­na lyc­kats.

Gula båtarna - - Si­dan 1 - Fort­sätt­ning på näs­ta si­da

Det bör­ja­de som ett van­ligt, trå­kigt tors­dags­mö­te i kon­fe­rens­rum­met ”Nor­ge” i Schib­s­ted-hu­set i Stock­holm. Bil­den av Alan Kur­di, den dö­de lil­le poj­ken som spo­lats upp på en av Tur­ki­ets strän­der ha­de sam­ma vec­ka spri­dits i värl­dens me­di­er.

Fle­ra med­ar­be­ta­re und­ra­de: Vad gör Schib­s­ted? Mitt un­der mö­tet kom idén. Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet! De kan räd­da liv. Schib­s­ted når svens­ka fol­ket. En per­fekt match?

Jag ring­de Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet i Gö­te­borg. En trev­lig kvin­na, Jes­si­ca Nauck­hoff, sva­ra­de.

”Ska vi räd­da liv till­sam­mans?”

Minns att jag sa: – Det är en mas­sa pro­blem, jag vet, men strun­ta i det. Ska vi sät­ta en båt i Me­del­ha­vet och räd­da liv till­sam­mans?

Föl­jan­de mor­gon åter­kom Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet. Ja, det ska vi! Minns se­dan mö­tet i Gö­te­borg. Runt bor­det i Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets trev­li­ga hus med ut­sikt över Katte­gatt och de många kob­bar­na ut mot Vinga fyr, långt där bor­ta i fjär­ran, satt ett ti­o­tal män­ni­skor som al­la har det ge­men­samt att fo­ku­se­ra på möj­lig­he­ter, in­te på pro­blem.

Vid kort­si­dan – Rolf Wes­ter­ström, Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets vd. En trygg sjö­bu­se med pli­rig blick och ett stort le­en­de.

I ok­to­ber var vi fram­me

En båt blev två vid det mö­tet. Vi be­kräf­ta­de det vi re­dan ha­de be­stämt. Vi kör.

12 ok­to­ber på­bör­ja­de lång­tra­dar­nas frakt av två topp­mo­der­na, hel­re­no­ve­ra­de sjö­r­ädd­nings­bå­tar av Victo­ria-klass ge­nom Eu­ro­pa.

I slu­tet av ok­to­ber var vi på Sa­mos.

Och ons­da­gen den 28 ok­to­ber ge­nom­för­de Gu­la bå­tar­na den all­ra förs­ta rädd­ning­en; 46 per­so­ner. Någ­ra ha­de räd­dat sig upp på en syl­vass klip­pa ute i ha­vet, and­ra käm­pa­de för si­na liv i vatt­net.

Andre­as Ar­vids­son, ope­ra­tiv chef på Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet, minns den da­gen.

– Den värs­ta olyc­ka som jag nå­gon­sin ti­di­ga­re har va­rit med om. Det var full­stän­digt ka­os. Så al­la öden, mitt i dra­ma­ti­ken: En choc­kad man som pre­cis för­lo­rat fru och barn i vå­gor­na grät. Be­sätt­ning­en för­sök­te för­gä­ves trös­ta. Vad finns det för ord till en man som just för­lo­rat sin fa­milj? Runt om­kring dem – ner­kyl­da män­ni­skor. Många kräk­tes. And­ra satt och stir­ra­de apa­tiskt rakt fram. Fö­rar­hyt­ten var full med blö­ta män, kvin­nor och barn, ruf­fen li­kaså.

En stil­la bön

Sam­ti­digt – den märk­li­ga tyst­na­den. Möj­li­gen en visk­ning, en stil­la bön. An­nars tyst. Lätt­nad? På ak­ter­däck käm­pa­de ett par

2 SEP­TEM­BER 2015 Bil­der­na på den dö­de treå­ring­en Alan Kur­di öpp­na­de värl­dens ögon för den på­gåen­de ka­ta­stro­fen i Me­del­ha­vet.Fo­to: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.