Nyt­ti­ga ol­jor

Hälsosmoothies - - Grönt & Nyttigt -

LIN­FRÖ­OL­JA.

In­ne‍hål­ler, be­ro­en­de på fab­ri­kat, 50–65 pro‍cent ome­ga-3. Öv­rigt in­ne­håll be­står av bland an­nat ome­ga-6, ‍ome­ga9 och E-vi­ta­min.

HAMP­FRÖ­OL­JA.

Hamp­frö­ol­ja an­ses va­ra en av na­tu­rens nyt­ti­gas­te ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor ef­tersom den in­ne­hål­ler högst an­del flero­mät­ta­de fett­sy­ror. Kall­pres­sad eko­lo­gisk hamp­frö­ol­ja är ett ut­märkt ‍livs­me­del för ve­ge­ta­ri­a­ner och ve­ga­ner ef­tersom det sä­ker­stäl­ler ett ba­lan­se­rat pro­te­in‍ in­tag. Ol­jan in­ne‍hål­ler dess­utom en hel del ome­ga-3, ome­ga-6 och ome­ga-9, som an­nars fås från fisk.

KO­KOS­OL­JA. Är en av värl­dens mest häl­so­sam­ma ol­jor. Den är fast i rumstem­pe­ra­tur men blir fly­tan­de vid cir­ka 24 gra­der. Cir­ka 50 pro­cent av fet­tet be­står av laurinsy­ra, som krop­pen gör om till mo­nol­aurinsy­ra, som är vi­rus-, svamp- och bak­te­ri­e­häm­man­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.