En re­vo­lu­tion in­om sömn. Kär­nan i TEMPUR är ett hög­tek­no­lo­giskt ma­te­ri­al som ur­sprung­li­gen ut­veck­la­des för NASAs rymd­pro­gram.

Härligt hemma - - NEWS -

Vår pas­sion bör­ja­de för över 40 år se­dan, när en grupp fors­ka­re vid NASA ut­veck­la­de ett ban­bry­tan­de ma­te­ri­al för att ge stöd till ast­ro­nau­ter un­der upp­skjut­ning. Vi in­såg snabbt att det skul­le re­vo­lu­tio­ne­ra hur män­ni­skor so­ver, och vå­ra en­ga­ge­ra­de in­gen­jö­rer och sömn­fors­ka­re sat­te igång att full­än­da TEMPUR -ma­te­ri­a­let så att du och jag skul­le kun­na dra nyt­ta och nju­ta av al­la för­de­lar­na. Tem­purSe­a­ly In­ter­na­tio­nal är värl­dens störs­ta säng­le­ve­ran­tör och säljer sömn-pro­duk­ter i mer än 90 län­der. TEMPUR ran­kas som num­mer 1 i kund­nöjd­het över Eu­ro­pa. Läs mer om un­der­sök­ning­en på: www.tempur.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.