ODLA EN­KELT

Lyc­kas med od­ling­en i som­mar! Här är tre lätta od­lings­pro­jekt som fun­kar li­ka bra på bal­kong­en som i grön­saks­lan­det.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV TI­NA VER­NON

Tre grönsaker som trivs bå­de i träd­gård och på bal­kong.

TOMAT

To­mat­plan­tan be­hö­ver myc­ket sol och vill vatt­nas of­ta, men se­dan bru­kar den växa på bra och be­lö­na dig med rik­li­ga mäng­der sö­ta, egenod­la­de to­ma­ter! Det bäs­ta är att den kan tri­vas bå­de i kru­ka och på fri­land, be­ro­en­de på vil­ken sort du väl­jer. På bal­kong­en pas­sar en li­ten buskto­mat el­ler am­pel­to­mat bra, me­dan du be­hö­ver väl­ja en tå­lig ut­om­hus­sort om du ska plan­te­ra på fri­land. To­ma­ter sås van­ligt­vis i bör­jan av april, men är man sent ute går det ock­så ut­märkt att kö­pa fär­di­ga to­mat­plan­tor att plan­te­ra ut när tem­pe­ra­tu­ren tillå­ter – helst ska det in­te sjun­ka un­der 8 gra­der när to­ma­ter­na väl har flyt­tat ut. Kom ihåg att to­ma­ter vill ha myc­ket vär­me, så pla­ce­ra dem på en so­lig och vind­skyd­dad plats.

Sköt­sel:

1. In­nan du plan­te­rar ut di­na to­mat­plan­tor be­hö­ver de vän­jas vid ut­om­hus­kli­ma­tet. När tem­pe­ra­tu­ren är up­pe i un­ge­fär 10 gra­der kan du un­der någ­ra da­gar lå­ta kru­kor­na med plan­tor­na stå ute i någ­ra tim­mar i ta­get. När plan­tor­na har vant sig kan du plan­te­ra ut dem på rik­tigt.

2. To­mat­plan­tan vill stå i po­rös och nä­rings­rik jord. I bloms­ter­bu­ti­ker finns of­ta sär­skild to­matjord att kö­pa. Sätt plan­tan nå­got dju­pa­re i jor­den än vad den stått in­nan, fyll upp med jord och tryck till li­te lätt så att plan­tan står sta­digt. Vatt­na ige­nom or­dent­ligt di­rekt ef­ter om­plan­te­ring­en.

3. Om du od­lar to­ma­ter i kru­ka be­hö­ver de vat­ten och nä­ring of­ta­re än om de od­las på fri­land. Jor­den ska ald­rig va­ra torr men hel­ler in­te blöt, så för­sök hål­la den lätt fuk­tig.

4. To­mat­plan­tor­na be­hö­ver of­ta bin­das upp mot blom­pin­nar el­ler en li­ten spal­jé. Upp­rätt­väx­an­de to­mat­plan­tor ska ren­sas på så kal­la­de tjuv­skott, det vill sä­ga de små skott som skju­ter ut i plan­tans blad­veck. När plan­tan se­dan blom­mar kan du ska­ka den li­te för­sik­tigt för att ge pol­li­ne­ring­en en ex­tra skjuts.

5. Skör­da to­ma­ter­na när de är rö­da och fi­na. De to­ma­ter som fort­fa­ran­de är grö­na till hös­ten kan du ploc­ka av och lå­ta mog­na fär­digt på en so­lig föns­ter­brä­da!

SOCKERÄRTER

Soc­ke­rär­tan är otro­ligt tack­sam att odla då den bå­de är lätt­skött, ger rik­lig skörd och, kans­ke fram­för allt, är så god att äta! Soc­ke­rär­tan le­der även ner kvä­ve i jor­den som kan kom­ma and­ra väx­ter till nyt­ta fram­ö­ver. Plan­tor­na kla­rar att växa gans­ka tätt, så de kan od­las bå­de i kru­ka och på fri­land. De kan dess­utom sås än­da in i ju­li och au­gusti för en här­lig höst­skörd.

Sköt­sel:

1. Soc­ke­rär­tan kan sås di­rekt i jor­den så fort det är till­räck­ligt varmt ute. Om du blöt­läg­ger frö­na un­der ett dygn i för­väg gror de for­ta­re i jor­den. Det kan va­ra bra att täc­ka såd­den med en fi­ber­duk in­nan skot­ten har kom­mit upp för att in­te sug­na fåg­lar ska pic­ka i sig frö­na.

2. Vatt­na plan­tor­na re­gel­bun­det så att jor­den hål­ler sig fuk­tig. I bör­jan kan du be­hö­va ren­sa en del ogräs ef­tersom soc­ke­rärts­plan­tan i det ske­det har svag kon­kur­rens­kraft. När plan­tan se­dan har växt till sig be­hö­ver den bin­das upp för ex­tra stöd.

3. Skör­da kon­ti­nu­er­ligt ef­ter hand som ärt­ski­dor­na blir kla­ra. Det fi­na med soc­ke­rär­tan är att ju mer du ploc­kar, desto mer pro­du­ce­rar plan­tan!

PLOCKSALLAT

Plocksallat kan od­las bå­de i kru­ka och i grön­saks­lan­det, och är dess­utom en myc­ket lätt­skött grö­da. Plock­sal­la­ten är in­te hu­vud­bildan­de och kan där­med skör­das ef­ter hand som du be­hö­ver grö­na blad på tall­ri­ken. Blan­da grö­na och röd­ak­ti­ga sor­ter för en läc­kert lum­mig sal­lads­od­ling.

Sköt­sel:

1. Plocksallat kan sås re­dan när jor­den upp­nått fem gra­der, men kan ock­så kö­pas och plan­te­ras som fär­dig plan­ta. Und­vik dock kruks­al­la­ten som säljs i mat­bu­ti­ken – de är re­dan hårt driv­na och or­kar säl­lan fort­sät­ta växa vid plan­te­ring.

2. Så el­ler plan­te­ra grunt i jor­den. Om du vill kun­na skör­da sal­lat un­der he­la som­ma­ren kan du så i ett an­tal om­gång­ar med ett par vec­kors mel­lan­rum un­der vå­ren.

3. Vatt­na of­ta! Sal­lats­bla­den blir bes­ka om de får för li­te vat­ten. Skör­da bla­den me­dan de är unga och spä­da – då sma­kar de bäst!

Ploc­ka di­na all­de­les eg­na to­ma­ter i som­mar! Bå­de plan­tor och det mesta du be­hö­ver för od­ling­en finns bland an­nat hos Bloms­ter­lan­det.

Den tack­sam­ma soc­ke­rär­tan är bå­de vac­ker att tit­ta på och god att äta.

Lyc­kas i grön­saks­lan­det ge­nom att odla su­peren­kel sal­lat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.