VÄL­KOM­MEN

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Chefre­dak­tö­ren sä­ger hej.

D et­ta år har jag drab­bats en ovan­ligt stor lust att in­re­da en här­lig ute­plats i träd­går­den. Pro­ble­met är ba­ra att … jag in­te har nå­gon trädgård. Jag har där­e­mot en okej­stor bal­kong som jag som van­ligt kom­mer att gö­ra det bäs­ta av (myc­ket kud­dar, fil­tar och grö­na väx­ter i oli­ka höj­der, och krö­na allti­hop med stäm­nings­spri­dan­de ljussling­or). Men det blir än­då in­te ­full­stän­dig till­freds­stäl­lel­se när man snö­at in på tan­ken på trädäck (mmm!) och små lyk­tor upp­häng­da i träd (åååh!). Jag hål­ler mitt sug i schack med hjälp av ohäm­mat Hem­net­knar­kan­de följt av dröm­mar om vad jag skul­le gö­ra om det var jag som äg­de just den el­ler den uteplatsen. Kanske näs­ta år … Till dess fort­sät­ter jag (över-)in­re­da bal­kong­en. 1. GUNGA MIN VÄRLD

Det förs­ta jag skul­le gö­ra om jag fick en stör­re ute­plats är i al­la fall att in­ve­ste­ra i en häng­stol som den­na. Äls­kar dem! 2. NEUTRALA NY­AN­SER

Färg är en stor trend, men mot­sat­sen be­hö­ver in­te va­ra trå­kigt. In­spi­re­ras av Karins ge­nom­tänk­ta hem. 3. LÄNG­TAN EF­TER LOPPIS

San­nas hem är kanske ra­ka mot­sat­sen till Karins, med sin gla­da bro­kig­het. Det väc­ker åt­minsto­ne min lop­pis­läng­tan! 4. MAKRAMÉ-R

Har vi sett oss mät­ta på makramé än? Den här var li­te an­norlun­da – och myc­ket snygg! 5. SÖTT UT­AN SOCKER

De här soc­ker­fria (!) och hem­ma­gjor­da (!) ”gum­mi­sar­na” såg svå­ra ut att gö­ra, tyck­te jag – men re­cep­tet för­vå­nar! Tror det här kan bli en hit för bå­de sto­ra och små, jag tän­ker de­fi­ni­tivt tes­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.