VIN(N) PÅ LAGRING

UTVALT AV ULRIKA KARLS­SON OCH CAMILLA SETTLIN Bygg din egen vinkäl­la­re och star­ta med des­sa fa­vo­ri­ter som ba­ra blir bätt­re med ti­den. VIN(N) PÅ LAGRING

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Bygg din egen vinkäl­la­re – här är ex­per­ter­nas tips.

2013 Châ­teau Bouscas­sé (2204)

URSPRUNG: Ma­di­ran, Frank­ri­ke. AL­KO­HOL: 13,5 %. PRIS: 149 kr. KA­RAK­TÄR: En re­jäl käft­smäll! Så otro­ligt strävt, torrt och tufft med go­da in­slag av mör­ka bär, ör­ter och lä­der. Här krävs lagring! Vi­net kla­rar lätt 10–15 år till i käl­la­ren. Ut­an tve­kan ett vinkäl­lar­fynd där dru­van tan­nat än­då run­dats av li­te med ca­ber­net sau­vig­non och ca­ber­net franc.

2014 Viña Pedro­sa Cri­an­za (2149)

URSPRUNG: Ri­be­ra del Du­e­ro, Spa­ni­en. AL­KO­HOL: 14,5 %. PRIS: 169 kr.

KA­RAK­TÄR: Fin­fi­na gre­jer från väst­ra Spa­ni­en. Dru­van tempra­nil­lo äger ägor­na i di­strik­tet Ri­be­ra del Du­e­ro som här ger ett kraft­pa­ket med här­lig sträv­het och sy­ra i mörk frukt med ros­ta­de fat, cho­klad och va­nilj som föl­je­sla­ga­re. Per­fekt för lagring i många år till.

Krävs det en käl­la­re för att lag­ra vin?

Ex­per­ter­na sva­rar: Nej, in­te di­rekt, även om en bra käl­la­re så klart ger grymt fi­na för­hål­lan­den, fram­för allt om du pla­ne­rar att lag­ra un­der många, många år. Aspek­ter­na kring lagring kan va­ra många men i kor­ta drag ska du und­vi­ka dags­ljus, hål­la tem­pe­ra­tu­ren på 5–20 plus­gra­der och lå­ta vi­ner med na­tur­kork lig­ga ner (för att und­vi­ka ut­tork­ning). Ju var­ma­re vi­ner­na vis­tas, desto snab­ba­re mog­nar de. Halv­bu­tel­jer mog­nar snab­ba­re än stör­re bu­tel­jer.

2015 Vil­la An­ti­no­ri (2300)

URSPRUNG: Tosca­na, Ita­li­en.

AL­KO­HOL: 13,5 %. PRIS: 150 kr.

KA­RAK­TÄR: Grymt gott re­dan nu men fix­ar lagring i många år till. Köp fle­ra bu­tel­jer om du in­te kan lå­ta bli att dra upp kor­ken re­dan i som­mar (och om så är fal­let – se till att ser­ve­ra gril­lat kött och krä­mig risot­to till!). Körs­bär, svar­ta vin­bär, ör­ter och fat hit­tar du bland sma­ker­na.

2016 A Christ­mann Ri­es­ling (5882)

URSPRUNG: Pfalz, Tyskland.

AL­KO­HOL: 11,5 %. PRIS: 139 kr.

KA­RAK­TÄR: Otro­ligt läs­kan­de! Dess­utom till bra pris. Sy­ran är rik­tigt frisk i den­na in­bju­dan­de kon­cent­ra­tion av ci­trus, mi­ne­ral, äpp­len och pä­ron. Köp ett li­tet la­ger och följ ut­veck­ling­en som sker med åren – det blir ex­tra in­tres­sant med en dru­va som ri­es­ling!

2014 Châ­teau Char­mail (2843)

URSPRUNG: Bor­deaux, Frank­ri­ke. AL­KO­HOL: 13,5 %. PRIS: 189 kr. KA­RAK­TÄR: Klart en klas­sisk bor­deaux ska få ta plats i käl­la­ren! Pro­du­cen­tens egen­dom lig­ger vackert vid flo­den Gi­ron­de i Haut-Mé­doc och drivs i dag av far och dot­ter D’Al­lu­in. Fyl­ligt, smak­rikt och väl­gjort vin till bra pris som kom­mer att ut­veck­las gott i många år till. Glöm in­te att lå­ta flas­kor­na lig­ga ner.

2016 Cha­blis Clo­til­de Da­ven­ne (6307)

URSPRUNG: Bour­gog­ne, Frank­ri­ke. AL­KO­HOL: 12,5 %. PRIS: 169 kr. KA­RAK­TÄR: Klart du vill ha även vitt vin på lagring. Här­li­ga mid­da­gar fyll­da av fisk och skal­djur får ut­an tve­kan en ex­tra skjuts med en kom­plex och ut­veck­lad cha­blis som den­na i gla­set. Just nu bju­der vi­net ex­tremt hög sy­ra med mäng­der av mi­ne­ral, grö­na äpp­len och ci­trus som kom­mer att run­das av med tid.

2001 Mou­lin Tou­chais (4196)

URSPRUNG: Lo­i­re, Frank­ri­ke. AL­KO­HOL: 13 %. PRIS: 269 kr. KA­RAK­TÄR: Ex­tremt lag­rings­dug­ligt. Vi har haft för­må­nen att pro­va Mou­lin Tou­chais som med rå­ge pas­se­rat 100 års lagring, en otro­ligt in­tres­sant upp­le­vel­se. I dags­lä­get bjuds ho­nung, tor­kad ap­ri­kos och ci­trus i ka­rak­tä­ren, som med me­gamånga års lagring an­tar en mörk, si­raps­lik­nan­de käns­la i gla­set med to­ner av knäck, cho­klad och arrak. Tå­la­mod krävs, men be­lö­nas rik­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.