Sneg­la på gran­nar­na

Härligt hemma - - INSPIRATIONEN VILL-HA-NU! -

Är du osä­ker på vil­ka väx­ter du ska väl­ja till din trädgård? Ut­ö­ver det este­tis­ka va­let trivs oli­ka växtsor­ter un­der oli­ka för­hål­lan­den. Kol­la på din tomt och fun­de­ra över dess för­ut­sätt­ning­ar. Vad är det för jord? Är det ber­gigt och ku­pe­rat el­ler slätt och mull­rikt? Vil­ket vä­der­streck vet­ter den åt och är det vind­skyd­dat el­ler blå­sigt? Ett tips är att kol­la vad som väx­er bra hos di­na gran­nar. Of­ta är od­lings­för­hål­lan­den un­ge­fär sam­ma in­om det när­mas­te om­rå­det, så om di­na fa­vo­rit­blom­mor fro­das i grann­träd­går­den kom­mer de sä­kert att kun­na tri­vas även hos dig!

Sto­ra plan­te­ringskru­kor från Ulf Nord­fjell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.