OB­JEKT MED OMTANKE

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Som ett steg i sitt håll­bar­hets­ar­be­te lyf­ter nu in­red­nings­ked­jan Gra­nit fram si­na pro­duk­ter i Omtanke-se­ri­en yt­ter­li­ga­re ge­nom att mär­ka dem med en hjärt­sym­bol. De märk­ta pro­duk­ter­na är till­ver­ka­de med sär­skild hän­syn till so­ci­al el­ler mil­jö­mäs­sig håll­bar­het, i åter­vun­na el­ler mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al. Håll ut­kik ef­ter hjärt­sym­bo­len i din när­mas­te Gra­nit-bu­tik el­ler på Gra­nit.com!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.