TRENDKOLL

Årets lju­sas­te tid är här. Hyl­la lju­set ge­nom att lå­ta det flö­da fritt mel­lan öpp­na rum, kris­pi­ga toner och re­flek­te­ran­de ytor.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Trendre­dak­tör Ti­na Ver­non spa­nar.

Den ex­klu­si­va köks­till­ver­ka­ren Multi­form har sla­git upp dör­rar­na till sin förs­ta Sve­rige­bu­tik. I bu­ti­ken i Sick­la strax ut­an­för Stock­holm kan du vand­ra runt bland lyx­i­ga kök­s­lös­ning­ar i tren­di­ga mil­jö­er. Få av oss har möj­lig­he­ten att pla­ce­ra kö­ken i vå­ra eg­na hem, prislap­pen för kö­ket på bil­den lig­ger ex­em­pel­vis på om­kring 700 000 kr, men att dröm­ma är gra­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.