HEM: EN GOT­LÄNDSK SOMMARDRÖM

En skön mix av åter­bruk, ar­ve­gods och dol­da skat­ter fun­na i den kar­ga na­tu­ren på un­der­skö­na Got­land. I det vack­ra hu­set i Hem­se har fa­mil­jen Nils­son– Green ska­pat ett per­son­ligt hem med hög mys­fak­tor.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - TEXT ISABELLE OLANDER TEXTBEARBETNING JO­HAN­NA F BOSTRÖM FO­TO LINA EIDENBERG ADAMO

En skön mix av åter­bruk, ar­ve­gods och fynd från na­tu­ren.

När Ka­rin och Kristof­fer le­ta­de ett po­ten­ti­ellt hem föll va­let på det vack­ra vit­put­sa­de hu­set i Hem­ses vil­la­kvar­ter, in­te långt från där Kristof­fer växt upp som barn. Att ha nä­ra till allt kän­des vik­tigt för pa­ret, som på den ti­den in­te fått Stina men än­då sök­te be­kväm­lig­het för si­na fram­ti­da barn/fa­milj. Hu­set var dock in­te li­ka fint in­om­hus som ut­om­hus. In­om­hus do­mi­ne­ra­de gul­na­de plank­golv i fu­ru och små rum med onö­di­ga väg­gar. Pa­ret rev där­för två väg­gar på un­der­vå­ning­en för att ska­pa en öp­pen och ljus plan­lös­ning. I all hast glöm­de de dock att det­ta även skul­le på­ver­ka fy­ra and­ra oli­ka rum in­di­rekt, och pro­jek­tet blev där­med bra myc­ket stör­re än de

”DE BÄS­TA FYN­DEN GÖRS DÄR DU MINST ANAR, SOM I SVÄRMORS GAM­LA LA­DA EL­LER PÅ STRAN­DEN.”

ur­sprung­li­gen ha­de tänkt sig. – Att re­no­ve­ra krä­ver tå­la­mod! Jag minns förs­ta ju­len vi fi­ra­de i hu­set. Två väg­gar ha­de ri­vits ner och det häng­de el­kab­lar från ta­ket över­allt. Jag pyn­ta­de kab­lar­na med glit­ter för att på nå­got vis än­då ska­pa li­te jul­stäm­ning, sä­ger Ka­rin och skrat­tar.

Ett nytt kök från Ikea, med hög­blan­ka vi­ta luc­kor, sat­tes in. He­la ne­der­vå­ning­ens väg­gar put­sa­des med gipsputs och må­la­des vi­ta för att ska­pa en käns­la av gam­la put­sa­de väg­gar, nå­got som är ty­piskt för got­länds­ka går­dar. Nytt plank­golv i fu­ru, som se­dan ol­ja­des in med hård­vax­ol­ja med vitt pig­ment, la­des in i kö­ket. Öv­ri­ga golv sli­pa­des för att ta bort den gul­na­de fär­gen och bet­sa­des där­ef­ter även de med vit hård­vax­ol­ja. Al­la dör­rar och trap­pan må­la­des vi­ta. I far­stun la­de pa­ret in ett snyggt skif­fer­golv, med golv­vär­me som vär­mer frus­na föt­ter vin­ter­tid. I var­je rum bry­ter en trä­vägg i råspont av från de put­sa­de väg­gar­na.

Även sov­rum­men to­tal­re­no­ve­ra­des. I sov­rum­met har väg­gen i råspont bet­sats i en fin na­tur­tro­gen björkny­ans. Sov­rum­met för­gyll­des även med en lyx­ig walk-in clo­set. Gäst­rum­met fick vack­ra skjut­dör­rar med li­te in­du­stri­käns­la som till­för li­te charm. Näst på tur in­om­hus är bad­rum­met. Se­dan är fa­mil­jen klar med in­om­hus­re­no­ve­ring­ar­na för lång tid fram­ö­ver. Ka­rin har någ­ra tips för dem som över­vä­ger en li­ka om­fat­tan­de re­no­ve­ring.

– För­be­red er på att le­va i puts och bygg­damm! Då slip­per ni bli över­ras­ka­de. Re­no­ve­ring­ar ska­par rätt myc­ket ka­os, sä­ger hon.

Även den sto­ra träd­går­den på 1 500 kvadrat­me­ter har fått sig ett or­dent­ligt lyft, bland an­nat har en ny ute­plats och en köks­träd­gård med od­lings­kra­gar har an­lagts. Pa­ret vil­le ska­pa oli­ka rum i träd­går­den för bå­de fi­ka, mys och pys­sel. En fa­vo­rit­plats är den ny­bygg­da per­go­lan där pa­ret of­ta sit­ter.

Pa­ret har fyllt sitt hem med sa­ker de fått, köpt på lop­pi­sar och auk­tio­ner el­ler fun­nit på strän­der el­ler i gam­la över­giv­na la­dor.

– De bäs­ta fyn­den görs där du minst anar, som i svärmors gam­la la­da, i som­mar­stu­gans träd­gård, el­ler var­för in­te på stran­den? tip­sar Ka­rin. En av de vack­ras­te pal­lar­na ploc­ka­des till ex­em­pel hem från som­mar­stu­gan där den stått i

En ny ute­plats har an­lagts med grus.

Här i pall­kra­gar­na har fa­mil­jen en egen köks­träd­gård. Taklam­pan kom­mer från Gra­nit och sof­fan från Tra­de­max. Sats­bor­den är köp­ta på Ikea. Mak­ramén är ett lop­pis­fynd.

Bor­det har pa­ret hit­tat på lof­tet hos Karins för­äld­rar, sto­lar­na är ar­ve­gods från mor­för­äld­rar. Taklam­pan kom­mer från Gra­nit. Lamm­skin­nen är från Karins mor­brors gård. Mat­tan i ham­pa är köpt på La­kewo­od­living.se. De char­mi­ga lek­sa­ker­na och mat­tan är al­la fyn­da­de på lop­pis.

Pal­lar­na kom­mer lik­som kö­ket från Ikea. Taklam­por­na kom­mer från Clas Ohl­son och har fått ny vin­tage­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.