HEMMAFIXA!

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Fy­ra enk­la DIY som al­la kla­rar av.

RUSTIK SOLBÄDD

Du be­hö­ver: 4 last­pal­lar Even­tu­ellt må­lar­färg Madrass La­kan Kud­dar

Gör så här: 1. Se till att in­ve­ste­ra i gift­fria last­pal­lar. Im­preg­ne­ra­de last­pal­lar som till­ver­kas ut­an­för EU är be­lag­da med ke­mi­ka­li­er. Ett knep för att av­gö­ra om pal­len är be­hand­lad är att tit­ta på fär­gen. Be­hand­lat trä har en li­te grön­ak­tig ny­ans. 2. Om du vill må­la pal­lar­na så gör det först och låt dem se­dan tor­ka or­dent­ligt. Stap­la två pal­lar ovan­på varand­ra. 3. Lägg madras­sen ovan­på och bäd­da med la­kan. Pif­fa till med kud­dar. Klart!

DEKORATIV STE­GE

Du be­hö­ver: Ju­te­band el­ler gröv­re ju­te­snö­re Sax 5 pin­nar Even­tu­ellt en såg Sand­pap­per

Gör så här: 1. Om di­na pin­nar in­te är jämn­långa så så­ga till dem så du har fem un­ge­fär li­ka långa bi­tar. Du kan lå­ta ytan va­ra som den är, men det kan ock­så va­ra fint att sand­papp­ra den så den får ett mer ”stran­digt” ut­se­en­de. 2. Mät ut hur långt du vill ha mel­lan ste­gen ge­nom att läg­ga ut pin­nar­na på gol­vet fram­för dig. Klipp åt­ta li­ka långa bi­tar av ju­te­ban­det el­ler -snö­ret, glöm in­te att räk­na med den bi­ten som ”för­svin­ner” när du kny­ter runt pin­nen. 3. Knyt fast pin­nar­na i snö­re­na, som på bil­den. Det gör ing­et om det in­te blir helt rakt. 4. Mät ut hur långt snö­re du be­hö­ver för att hänga upp den. Klart!

FOTON PÅ SNÖ­RE

Du be­hö­ver: Fo­to­gra­fi­er (här 3 st) Sax Ju­te­band el­ler gröv­re ju­te­snö­re Tejp

Gör så här: 1. Lägg ut di­na kort fram­för dig och mät ut hur långt snö­re du be­hö­ver. Klipp i öns­kad längd. 2. Vänd på kor­ten och fäst snö­ret på mit­ten av bak­si­dan med hjälp av tejp.

MA­RIN GARDINSTÅNG

Du be­hö­ver: Mått­band Sax Li­te gröv­re rep Tun­na gar­di­ner med ka­nal Borr­ma­skin 4 kro­kar Gör så här: 1. Mät fönst­rets bredd. Lägg till 20 cm och klipp se­dan ditt rep i den­na längd. 2. Trä re­pet ge­nom gar­di­nens ka­nal (sy en egen ka­nal om det in­te finns). 3. Knyt en or­dent­lig knut på var­de­ra si­da om gar­dinkap­por­na. Håll upp gar­di­ner­na mot fönst­ret så du ser hur du vill att de ska sit­ta. 4. Mar­ke­ra och se till att de är på sam­ma höjd. Bor­ra hål. 5. Skru­va in di­na kro­kar. Nu kom­mer ditt rep an­tag­li­gen att slo­ka li­te på mit­ten, så mar­ke­ra var det skul­le be­hö­vas två kro­kar till. Gör på sam­ma sätt som i punkt 4. Lägg re­pet i kro­kar­na. Du är klar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.