TRENDIG TRIO I TRÄD­GÅR­DEN

Pryd träd­går­den med nå­gon av årets tren­di­gas­te blom­mor!

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV TI­NA VER­NON FO­TO SHUTTERSTOCK

Pion, vall­mo & hor­ten­sia är de he­tas­te blom­mor­na just nu!

PION

Vac­ker, ljuv­ligt dof­tan­de och en av årets mesta it-blom­mor – pi­o­nen är nå­got av det tren­di­gas­te du kan ha i din träd­gård just nu. Pi­o­nen kan bli allt mel­lan 60 och 250 cen­ti­me­ter hög, med blom­mor så bre­da som 30 cen­ti­me­ter! In­te kons­tigt att den fyl­ligt blommande väx­ten har bli­vit en storfa­vo­rit.

Plan­te­ra pion:

Pi­o­ner kan du plan­te­ra näs­tan när som helst un­der året, men all­ra bäst för­ut­sätt­ning­ar får pi­onknö­len om du sät­ter den på hös­ten, runt sep­tem­ber–ok­to­ber. Då kom­mer den att va­ra re­do att blom­ma till kom­man­de som­mar. Har du dä­re­mot en kru­k­od­lad pion som du vill sät­ta ut i träd­går­den är det fritt fram att plan­te­ra ut plan­tan när som helst un­der vår- och som­mar­sä­song­en. Pi­o­nen vill ha minst någ­ra sol­tim­mar var­je dag, res­ten av ti­den kla­rar den sig i skug­gi­ga­re lä­gen. Den trivs bäst i djupt grävd, väl­drä­ne­rad och nä­rings­rik jord, men vill in­te stå för djupt med si­na knöl­lik­nan­de röt­ter. Gräv ett hål med un­ge­fär 50 cen­ti­me­ters djup och fyll på med ett la­ger göd­sel el­ler kom­post och res­ten med nä­rings­rik jord. Plan­te­ra pi­onknö­len så att den ham­nar högst sju cen­ti­me­ter un­der jor­den, med de så kal­la­de ögo­nen upp­åt, och vatt­na se­dan or­dent­ligt. Om du plan­te­rar fler än en knöl bör de stå med un­ge­fär 80–100 cen­ti­me­ters mel­lan­rum. När al­la bla­den har viss­nat till hös­ten kan du klip­pa av dem för att mins­ka ris­ken för blad­sjuk­do­mar. Un­der pi­o­nens förs­ta vin­ter bör du täc­ka över jor­den med ett la­ger täck­bark el­ler tor­ra löv med gran­ris över. Då hjäl­per du till att skyd­da den yt­li­ga knö­len från ky­la.

VALL­MO

Med långa stjäl­kar, sto­ra, sprö­da kron­blad och vac­ker frökap­sel har vall­mon char­mat vå­ra bloms­ter­va­ser 2018. I träd­går­den blir den ett för­fö­riskt in­slag när so­len si­las ge­nom de rö­da blom­mor­na. Oli­ka sor­ters vall­mo fö­re­drar dess­utom oli­ka för­hål­lan­den, så du kan sä­kert hit­ta en sort som pas­sar just din tomt.

Plan­te­ra vall­mo:

Vall­mo­frön kan di­rekt­sås i jor­den mel­lan maj och ju­ni. De trivs i kalkrik och väl­drä­ne­rad jord, så du kan be­hö­va blan­da ner li­te torv­mull och grov sand. Vatt­na jor­den in­nan och ströss­la se­dan frö­na glest. Av­slu­ta med att myl­la ner dem i jor­den med en krat­ta. När plan­tor­na har bör­jat växa kan du gall­ra dem som står för tätt. Un­der­sök vil­ka plan­tor som är sta­di­gast och be­håll dem. Vall­mon trivs i torr jord, så när den väl har bör­jat växa skö­ter den sig bra själv ut­an vatt­ning el­ler vi­da­re till­syn. Per­fekt för dig som vill nju­ta av bloms­terprakt ut­an stör­re an­sträng­ning!

HOR­TEN­SIA

Hor­ten­si­ans sto­ra, fyl­li­ga blom­mor pas­sar li­ka bra i en prakt­full bu­kett som i din bloms­ter­ra­batt. I träd­går­den kan den bli så hög som fy­ra me­ter, me­dan den som kruk­växt säl­lan blir hög­re än en me­ter. De sto­ra blom­mor­na är även po­pu­lä­ra att tor­ka. Skär av dem in­nan de har skif­tat till sin höst­färg och häng dem upp och ner på en torr plats, se­dan kan du nju­ta av dem un­der fle­ra år fram­ö­ver.

Plan­te­ra hor­ten­sia:

Ut­mär­kan­de för hor­ten­si­an är att den är stän­digt törs­tig. Den bör där­för in­te stå på en allt­för torr plats el­ler där den är ex­po­ne­rad för stark sol un­der en stor del av da­gen. Bäst trivs den i halv­skug­ga med röt­ter­na i fuk­tig jord.

Hor­ten­si­an ska helst plan­te­ras på hös­ten in­nan fros­ten kom­mer. Den kan även plan­te­ras på vå­ren el­ler som­ma­ren, men då kan det drö­ja till nästa år in­nan den blom­mar. An­vänd sär­skild hor­ten­sia- el­ler rho­do­dendron­jord. Gräv en grop och vatt­na rik­ligt i gro­pen in­nan du sät­ter ner hor­ten­si­an och fyl­ler på med mer jord. Var se­dan no­ga med att hål­la jor­den kring plan­tan fuk­tig, om den tor­kar ut kan det va­ra svårt att få hor­ten­si­an att blom­ma! Du kan även ge plan­tan li­te nä­ring, men se till att den är kalk­fat­tig ef­tersom hor­ten­si­an fö­re­drar lå­ga pH-vär­den i jor­den.

När blom­mor­na har viss­nat kan du skä­ra av dem till­sam­mans med det när­mas­te blad­pa­ret, men in­te mer, då kan du gå mis­te om vack­ra blom­mor un­der nästa sä­song. In­för vin­tern bör du täc­ka jor­den kring hor­ten­si­an med löv, torv el­ler gran­ris för att skyd­da mot ky­lan.

Pi­o­nens blom­mor kan bli så sto­ra som 30 cm i di­a­me­ter! De kan där­för be­hö­va li­te ex­tra stöd för att stå upp­rätt he­la som­ma­ren.

Tänk på! Ef­tersom pi­o­ner kan bli höga och få rik­tigt sto­ra blom­mor kan de lätt läg­ga sig ner, särskilt ef­ter kraf­ti­ga regn. Pla­ce­ra re­dan från bör­jan ett så kal­lat pe­renn­stöd över de plan­te­ra­de knö­lar­na så kom­mer blom­mor­na att växa upp ge­nom...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.