HEM: ALLT BLIR BÄTT­RE I FÄRG

De vå­gar min­sann an­vän­da färg och möns­ter, fa­mil­jen Ge­sar i Uppsa­la. Men så är det en in­re­da­re och fin­snic­ka­re som bor här ock­så.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - TEXT MA­JA-STINA SKARSTEDT STYLING MA­DE­LE­I­NE GE­SAR FO­TO LISBET SPÖRNDLY

I det här Uppsa­la­hem­met räds man in­te färg.

Iår fi­rar fa­mil­jen Ge­sar 20 år i sitt trä­hus från 30-ta­let. När Ma­de­le­i­ne, som job­bar som in­re­da­re, och fin­snic­ka­ren Max fick er­bju­dan­de om hu­set var det fall­fär­digt och ha­de stått obe­bott i fem år. Det ha­de ba­ra va­rit en ti­di­ga­re äga­re till hu­set.

– Vi för­stod att det skul­le bli myc­ket jobb, men Max tyck­te att det var en ro­lig ut­ma­ning. Träd­går­den såg ut som Törn­ro­sas träd­gård, men vi gil­lar gam­la hus. Det finns en själ. Men ha­de in­te Max va­rit snic­ka­re ha­de det va­rit mec­ki­ga­re, sä­ger Ma­de­le­i­ne.

De har lagt myc­ket tid och kärlek på hu­set som för­vand­lats i om­gång­ar. I takt med att fa­mil­jen har vux­it har de ock­så haft be­hov av att för­änd­ra hu­sets 71 kvadrat­me­ter med käl­la­re.

– Al­la har bott i al­la rum. Vi har re­no­ve­rat väl­digt myc­ket, och med tan­ke på att jag äls­kar in­red­ning så har vi ock­så må­lat och ta­pet­se­rat om väl­digt myc­ket. Vi har hit­tat nya lös­ning­ar ef­ter hand och ut­nytt­jat var­je mil­li­me­ter.

Se­dan för­ra vå­ren har älds­te so­nen Mar­win, 23, flyt­tat hem­i­från, och den som be­hö­ver mest yta nu är Mol­ly, 9, som pyss­lar myc­ket och be­hö­ver bå­de plats och för­va­ring. Så ett nytt rums­skif­te är på gång. Men det färg­star­ka sit­ter i. Fa­mil­jen har all­tid gil­lat och in­rett med färg.

– Mar­win sa att han ba­ra skul­le ha det vitt, svart och grått när han flyt­ta­de hem­i­från. Men nu har han ploc­kat in en del färg i sin nya lä­gen­het. För att be­skri­va sitt hem tar Ma­de­le­i­ne till sa­gans värld. – Nå­gon sa en gång att det kän­des som Pip­pi Långstrumps hus här. Jag ser det som en jät­te­fin kom­pli­mang, för det är lek­fullt och vi är in­te så rädda för att mixa

”DET GÅR ATT FÖR­ÄND­RA GANS­KA EN­KELT MED FÄRG I TEX­TILI­ER.”

bå­de fär­ger och möns­ter – det blir ett mer per­son­ligt hem då. Det är ba­ra att må­la om el­ler sy en ny gar­din om det blir jät­te­to­kigt. Att om­ge sig med vack­ra fär­ger och möns­ter mår jag jät­te­bra av. Att le­va i ett för spar­tanskt och ic­ke-per­son­ligt hem skul­le jag ha väl­digt svårt för. Bå­de Max och jag le­ver gär­na i färg.

Som in­re­da­re mär­ker Ma­de­le­i­ne att fler och fler vå­gar ha mer färg hem­ma. Kanske fram­för allt fö­re­tag som vill lyf­ta fram sitt va­ru­mär­ke och käns­la. Pri­vat­kun­der kan va­ra li­te mer för­sik­ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.