HÄNG PÅ HÖJ­DEN

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Den ver­ti­ka­la häng­a­ren Birch från Hans K är bå­de stil­ren och ytef­fek­tiv, sam­ti­digt som dess an­vänd­nings­om­rå­de kan va­rie­ras allt­ef­ter rum och be­hov. Stång­en är juster­bar i höjd och kan där­för en­kelt spän­nas fast mel­lan golv och tak i rum med en tak­höjd från 2,1 me­ter till 3,5 me­ter – ut­an skru­var, hål el­ler verk­tyg! Häng­a­ren är ri­tad av form­gi­var­du­on Bo­wer stu­dio och som nam­net an­ty­der in­spi­re­rad av björk­stam­mar. Birch kos­tar om­kring 3 450 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.