Lev i dansk de­sign

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Vipp ho­tel, Kö­pen­hamn och Kristi­an­stad Ta dig till Skå­ne el­ler över Öresund för en all­de­les sär­skild bo­en­de­upp­le­vel­se. Den dans­ka köks­till­ver­ka­ren Vipp har på två oli­ka plat­ser, en i Sve­ri­ge och en i Dan­mark, ta­git fram ett ho­tell­for­mat som lå­ter dig tes­ta att le­va med de­ras kök­s­lös­ning­ar i hem­mil­jö. Var­je des­ti­na­tion be­står av ba­ra en lä­gen­het el­ler stu­ga. Det ena ho­tell­rum­met, Vipp shel­ter, lig­ger i na­tur­skön mil­jö in­vid sjön Im­meln ut­an­för Kristi­an­stad, me­dan rum­met Vipp loft lig­ger mitt i Kö­pen­hamns stor­stads­puls. Lev ut di­na de­signdröm­mar och in­spi­re­ras av de ex­klu­sivt och smak­fullt in­red­da rum­men. Läs mer och bo­ka på Vipp.com/ ho­tel.

In­red­ning­en i Vipp ho­tels vindsvå­ning i Kö­pen­hamn är en rik­tig de­signdröm.

Na­tur­skö­na Vipp shel­ter vid sjön Im­meln ut­an­för Kristi­an­stad i Skå­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.