Mö­bel­histo­ria i mas­sor

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ikea mu­se­um, Älm­hult In­till den svens­ka mö­bel­jät­tens va­ru­hus i Älm­hult öpp­na­de för två år se­dan Ikea mu­se­um. Mu­se­et rym­mer bå­de per­ma­nen­ta och till­fäl­li­ga ut­ställ­ning­ar som be­rät­tar så­väl va­ru­hu­sets som dess möblers histo­ria och fram­tid. I som­mar kan du bland an­nat ta del av ut­ställ­ning­en Ikea hac­ked, där tret­tio oli­ka konst­nä­rer, ar­ki­tek­ter och form­gi­va­re har ska­pat eg­na verk av Ikea­möb­ler. Här kan ock­så bar­nen själ­va få gå loss och ska­pa nya fö­re­mål av ut­val­da Ike­a­pro­duk­ter. När du be­hö­ver vi­la ögo­nen från mö­bel­in­tryck kan du äta en bit i re­stau­rang­en el­ler shop­pa uni­ka pro­duk­ter i mu­sei­bu­ti­ken. Öp­pet­ti­der och mer in­for­ma­tion om ut­ställ­ning­ar­na hit­tar du på Ikeamu­se­um.com.

Dyk ner i Ikea-ar­ki­vet på Ikea mu­se­um!

I som­mar vi­sar Ikea mu­se­um ut­ställ­ning­en Ikea hac­ked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.