Form av fria tän­ka­re

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ar­ti­pe­lag, Stock­holm Mu­se­et Ar­ti­pe­lag ut­an­för Stock­holm är all­tid in­spi­re­ran­de med sin öpp­na ar­ki­tek­tur i ro­fylld skär­gårds­mil­jö. I som­mar vi­sar de dess­utom ut­ställ­ning­en

Bloom­s­bu­ry spi­rit om det brit­tis­ka konst­närs­kol­lek­ti­vet Bloom­s­bu­ry-grup­pen, som var verk­sam­ma un­der ti­digt 1900-tal, med bland and­ra Virginia Woolf, Cli­ve och Va­nes­sa Bell som nyc­kel­per­so­ner. Grup­pen sågs som nytän­kan­de och ban­bry­tan­de på sin tid och ska­pa­de en egen es­te­tik där gam­malt och nytt blan­da­des till lek­ful­la möns­ter och kom­bi­na­tio­ner. I ut­ställ­ning­en åter­ska­pas bland an­nat Va­nes­sa Bells som­mar­hus där grup­pen ha­de sin bas, med au­ten­tis­ka in­red­ning­ar, mål­ning­ar, fo­to­gra­fi­er och myc­ket mer. Ut­ställ­ning­en på­går fram till den 30 sep­tem­ber, se öp­pet­ti­der och väg­be­skriv­ning på Ar­ti­pe­lag.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.