Bland konst och ke­ra­mik

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Van­da­lo­rum, Vär­na­mo Mitt i de små­länds­ka sko­gar­na lig­ger Van­da­lo­rum, ett mu­se­um för konst och de­sign grun­dat av Små­lands konst­närs­för­bund och Små­lands konstar­kiv. Här blan­das sam­tids­konst med de­sign och konst­hant­verk i tre vac­kert ut­for­ma­de ut­ställ­nings­hal­lar, in­spi­re­ra­de av den sto­ra torkla­da som en gång stod på plat­sen. Bland som­ma­rens ut­ställ­ning­ar finns bland an­nat en om ke­ra­mi­kern Sig­ne Persson-­Me­lin, vars verk ut­gör en be­ty­dan­de del i svensk ke­ra­mik­histo­ria. Be­sök även mu­se­ets de­signs­hop med ut­val­da de­tal­jer för hem­met! Öp­pet­ti­der och mer in­for­ma­tion om ut­ställ­ning­ar­na hit­tar du på Van­da­lo­rum.se.

Sig­ne Persson-Me­lins ke­ra­mik ställs ut på Van­da­lo­rum i som­mar. Ut­ställ­ning­en Was­te­land på Van­da­lo­rum vi­sar hur åter­bruk och upcycling kan an­vän­das i framtidens ar­ki­tek­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.