Ur­per­son­lig kloc­ka

Härligt hemma - - LOPPIS -

Gör så här: 1. Om du an­vän­der vy­kort el­ler (mind­re) foto – ko­pi­e­ra det och för­sto­ra till önskad stor­lek. 2. Ploc­ka isär kloc­kan. Först stål­ra­men, se­dan gla­set och sist vi­sar­na (här be­hövs li­te kraft). Ta in­te bort bat­te­ri­as­ken. 3. Sprejmå­la me­tall­ra­men. Hell­re fle­ra tun­na la­ger än få tjoc­ka, då kan det bör­ja rin­na. Ar­be­ta helst ute el­ler på väl ven­ti­le­rad plats. 4. Klipp till mo­ti­vet så det pas­sar ur­ski­van. An­vänd gla­set som mall. Gör hål för vi­sar­nas fäs­te i mit­ten. 5. An­vänd sif­fer­mal­lar­na för att ri­ta dit siff­ror­na. An­vänd mal­lar och tusch, det blir snyg­gast. Lim­ma fast mo­ti­vet på ur­ski­van och mon­te­ra ihop kloc­kan igen.

Så be­räk­nar du stor­le­ken på ditt mo­tiv vid för­sto­ring på Köp ett bil­ligt väggur från Ikea och för­vand­la det till nå­got eget och per­son­ligt. Det tar in­te lång tid, och re­sul­ta­tet blir ga­ran­te­rat snyggt! ko­pi­a­tor: Ut­gå från den fär­di­ga stor­le­ken ge­nom att mul­ti­pli­ce­ra med 100 och di­vi­de­ra med ori­gi­nal­stor­le­ken. Ex­em­pel: Ett 15 cm stort vy­kort ska bli 29 cm. Så­le­des blir be­räk­ning­en (29 x 100) / 15 = 193,33, dvs cir­ka 200 pro­cent.

Tänk på! Välj ett mo­tiv som pas­sar in­­red­ning­en i ditt hem – här är möj­lig­he­ter­na näs­tan oänd­li­ga. Vi har an­vänt ett sött gam­malt vy­kort som vi ko­pi­e­rat och för­sto­rat, men du kan ock­så väl­ja ett foto på till ex­em­pel di­na barn, din part­ner el­ler en stad du äls­kar. En ta­pet blir ock­så snygg bak­grund, kanske en du re­dan har som fond­vägg? El­ler vad sägs om en barn­teck­ning? Det en­da som krävs är ett väggur som är en­kelt att ploc­ka isär.

Du be­hö­ver:

Ett väggur, vi an­vän­de Pugg från Ikea

Vy­kort, ta­pet, foto el­ler an­nat mo­tiv Ev. ko­pi­a­tor Sprej­färg Sif­fer­mal­lar Svart tusch De­cou­page-lim

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.