HIT­TA SEMESTERLUGNET

Låt in­te som­ma­rens måsten kom­ma åt dig. Gör en mind­ful­ness-burk och få läget un­der kontroll!

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM FOTO SHUTTERSTOCK

Det är lätt att byg­ga upp en mas­sa för­vänt­ning­ar på som­ma­ren och den ef­ter­läng­ta­de se­mestern. Vi suk­tar ju he­la året ef­ter de där vec­kor­na av fint vä­der, le­dig­het och lätt­sam­het. Men vädret är som be­kant svårt att sty­ra över, och al­la de pla­ner och pro­jekt som du tänkt hin­na med kan plöts­ligt kän­nas som be­tung­an­de måsten. Då är det lätt att bli ned­sla­gen el­ler kän­na sig stres­sad. Ge­nom att ska­pa ett med­ve­tet för­håll­nings­sätt till det här di­lem­mat kan din hjär­na få den åter­hämt­ning den så väl be­hö­ver, även om se­mestern in­te blir ex­akt som du tänkt dig.

Mind­ful­ness be­ty­der med­ve­ten när­va­ro och är en me­tod som an­vänds för att mins­ka stress, ång­est och oro. Det är en­kelt, men krä­ver viss öv­ning. En bra så­dan är att an­vän­da en mind­ful­ness-burk! Du hit­tar in­struk­tio­ner här bred­vid.

Låt in­te som­ma­rens pla­ner och pro­jekt stres­sa dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.