LY­SAN­DE I BETONG

Gör en tren­dig, och helt unik, lam­pa. Lätt och snyggt!

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV SU­SAN­NE ZACKE & SANIA HEDENGREN FOTO MAG­NUS SELANDER, SU­SAN­NE ZACKE UR BOKEN BETONG – EN HELGJUTEN HOB­BY (SEMIC)

GRENLAMPA

Ploc­ka ned­fall­na gre­nar med vac­ker form i na­tu­ren och till­ver­ka char­mi­ga lam­por av dem. En träd­gren och en fot i betong blev till­sam­mans med sladd, glöd­lam­pa och ljusslinga en tju­sig golv­lam­pa. En lägre va­ri­ant blir en bords­lam­pa. Lamp­fo­ten i betong är tung och gör att lam­pan står sta­digt.

Du be­hö­ver: En gren. Even­tu­ellt en tälj­kniv. Plast­hink. Mat­ol­ja. Betong. Tex­tilsladd med lamp­fäs­te. Glöd­lam­pa.

Gör så här: 1. Ploc­ka en ned­fal­len gren i sko­gen med pas­san­de form. Tälj bort skräp och lös bark. 2. Gjut fo­ten i en plast­hink. Pens­la in­si­dan på hin­ken med mat­ol­ja. 3. Blan­da be­tong­en en­ligt be­skriv­ning­en här till hö­ger. 4. Häll be­tong­mas­san i hin­ken så högt upp som du vill ha fo­ten, cir­ka 10 cen­ti­me­ter. 5. Vi­bre­ra for­men för­sik­tigt, för att få ut luft­bubb­lor. 6. Stick ner gre­nen i den blö­ta be­tong­en. 7. Låt fo­ten nu stå att brin­na/tor­ka i minst ett dygn. Se till att den står på ett plant un­der­lag och in­te i sols­ken. 8. Los­sa fo­ten från bal­jan ge­nom att bän­da li­te och dra upp den. 9. Häng en tex­tilsladd med lamp­fäs­te och en stor glöd­lam­pa i gre­nen. 10. Lin­da lampslad­den runt gre­nen.

BETONG

Att gö­ra egen betong är lätt!

Du be­hö­ver: Hink. Vat­ten. Be­tong­pul­ver. Spa­de el­ler visp.

Gör så här: 1. Bör­ja med att häl­la vat­ten i hin­ken el­ler skå­len och häll se­dan i be­tong­pulv­ret (pro­por­tio­ner­na står på för­pack­ning­en). Det är ock­så gans­ka lätt att blan­da be­tong­en på känn, sär­skilt om du in­te ska blan­da till så myc­ket. 2. Rör, vis­pa och blan­da rik­tigt no­ga med spa­den el­ler vis­pen. Ska du blan­da en hel hink är det enklast att an­vän­da visp. Kon­si­sten­sen på be­tong­en ska lik­na tjock gröt. 3. Att ange den ex­ak­ta mäng­den betong som går åt är omöj­ligt, det be­ror på vad du ska gju­ta och hur stor for­men är. En hink blan­dad betong räc­ker till cir­ka två nor­mal­sto­ra kru­kor. Blan­da till be­tong­en allt ef­tersom du gju­ter, en hink i ta­get ef­tersom man in­te ska lå­ta den fär­di­ga bland­ning­en stå för länge, då bör­jar den stel­na/ brin­na. 4. Tänk på att ren­gö­ra al­la verk­tyg och red­skap di­rekt ef­tersom be­tong­en stel­nar och då blir omöj­lig att få bort. Tor­ka av all betong in­nan du sköl­jer dem i disk­hon, an­nars ris­ke­rar du stopp i av­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.