VÄL­KOM­MEN

Chefre­dak­tö­ren sä­ger hej.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

Hej! Ma­lin he­ter jag som har ta­git över tan­gent­bor­det från det här num­ret och en tid fram­ö­ver. Det är en an­ge­näm upp­gift att få vält­ra sig i vack­ra sa­ker och gå di­gi­ta­la hu­se­sy­ner var­je dag. Jag lo­var att se till att du får fort­sät­ta ha det rik­tigt Här­ligt hem­ma!

Tack va­re den var­mas­te för­som­ma­ren på väl­digt länge har jag hun­nit vän­ja mig vid att so­va med ba­ra pås­la­kan och öpp­na föns­ter. Som­ma­ren känns väle­ta­ble­rad re­dan in­nan se­mestern bör­jat, och kanske (för­hopp­nings­vis!) blir den läng­re än på många år. Tur är väl det, för vi har le­tat upp de all­ra snyg­gas­te sa­ker­na för ett in­spi­re­ran­de som­mar­hem – in­red­ning för så­väl var­dags­rum som ve­ran­da! Är du en av oss som fö­re­drar att va­ra ute stör­re de­len av dyg­net just nu, men som trött­nat på hämt­piz­za och tröt­ta plock­sal­la­der? Spa­na in hur du fix­ar ett eget utekök på si­dan 41. Och även om du in­te tilla­gar ma­ten i det fria öns­kar jag dig många, långa pick­nic­kar i so­len!

1. RÄTT (OCH LÄTT) MED ROTTING

Rot­tingtren­den fort­sät­ter, och den här sto­len är en­kel att flyt­ta mel­lan ute och in­ne – prak­tiskt!

2. ENERGIFYLLT UT­AN EL

Här i den got­länds­ka stu­gan, ut­an va­re sig el el­ler vat­ten, lad­dar Pe­ter och Eva bat­te­ri­er­na.

3. SÖTT PÅ STRAN­DEN

Den per­fek­ta hand­du­ken till bar­nen för att slip­pa (se) de svår­han­te­ra­de me­lo­n­fläc­kar som upp­kom­mer un­der var­je pick­nick. Li­fe­hack!

4. VÅGADE VÄGGAR

Går det att bli an­nat än glad av det här rum­met?

5. SMART & SNYGG

Ring­blom­man loc­kar till sig go­da in­sek­ter som äter ska­de­gö­ra­re, och är allt­så en na­tur­lig och eko­lo­gisk käm­pe. Plan­te­ra vid grön­saks­lan­det ge­nast!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.