HEMMAFIXA!

Tre enk­la tips för att för­nya hem­met.

Härligt hemma - - INNEHÅLL -

FIXA FINARE FO­GAR

Ge ditt kök el­ler bad­rum ett lyft med ny fog­färg!

Du be­hö­ver: Fog­krat­sa­re Fär­gad fog­mas­sa (el­ler pig­ment som du själv blan­dar i ljus­grå fog­mas­sa) Nå­got att blan­da i Bland­visp Fog­plat­ta

Gör så här: 1. Gör en grund om­fog­ning ge­nom att skra­pa bort det övers­ta lag­ret av gam­la fo­gen, cir­ka tre mil­li­me­ter el­ler hal­va plattjock­le­ken. An­vänd till ex­em­pel en rak skruv­mej­sel el­ler ett mul­ti­verk­tyg, som Dre­mels, för att skra­pa. Det finns ock­så sär­skil­da ”fog­krat­sa­re” för det­ta än­da­mål i fack­han­deln. Blan­da till din fog­mas­sa, följ in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en. 2. Lägg på fog­mas­san på din fog­plat­ta och ap­pli­ce­ra mot väg­gen un­der­i­från och di­a­go­nalt över fo­gen. Vik­tigt är att du läg­ger fog­mas­san åt bå­da hål­len och ser till att fo­gar­na blir or­dent­ligt fyll­da ut­an luc­kor. Ett tips är även att fo­ga kak­let en vägg i ta­get – pro­duk­ten tor­kar re­la­tivt snabbt, och mind­re

ytor är lät­ta­re att han­te­ra! 3. När du har lå­tit fog­mas­san tor­ka nå­got är det dags för fog­tvätt. Ef­ter cir­ka 30 mi­nu­ter är fo­gen yt­torr och ska då tor­kas ren med vat­ten. An­vänd en ren­gö­rings­bal­ja med urkram­nings­möj­lig­het och en ren­gö­rings­plat­ta för en fog­tvätt med jämnt tryck. Vik­tigt är att svam­pen in­te hål­ler för myc­ket väts­ka. Om du istäl­let an­vän­der tvätt­svamp ut­an plat­ta ska du där­med se till att den är hårt urvri­den. Skölj svam­pen många gång­er för en ren och snygg ka­kely­ta, och skul­le nå­gon fog ska­das kan du fyl­la i med ny fog. Ef­ter att fog­tvät­ten är ge­nom­förd vän­tar du ett par tim­mar tills fo­gar­na har tor­kat. Där­ef­ter är det tid för en sista vän­da med ren­gö­ring på ka­kely­tan. An­vänd tras­sel el­ler en po­ler­duk för att put­sa ditt ka­kel. 4. För bäs­ta re­sul­tat be­hö­ver du även ef­ter­fuk­ta di­na fo­gar i ett par da­gar. An­vänd en bloms­ter­spru­ta och fuk­ta fo­gar­na ett par gång­er om da­gen. Om fo­gar­na re­dan är i fint skick går det ock­så att må­la om fo­gar­na di­rekt med fog­färg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.