RETRO­SPE­CI­AL: 50-TAL

För­kov­ra dig i det form­säk­ra folk­hem­met.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV TI­NA VER­NON

Gla­da pa­stel­ler, tv-kan­nor och en säl­lan skå­dad fram­tidsop­ti­mism – 50-ta­let bå­de vär­mer och pro­vo­ce­rar med sin näst in­till na­i­va glät­tig­het. Kri­get var slut och sam­häl­let ha­de åter­fun­nit sin sta­bi­li­tet. In­du­stri­er­na och eko­no­min ha­de re­pat sig från krigs­ti­dens ran­so­ne­ring­ar och ofram­kom­li­ga im­port­vä­gar. Nu kun­de folk­hem­met byg­gas upp på rik­tigt!

Vid den här ti­den ha­de fun­ki­sen fort­fa­ran­de­ett starkt grepp om Sve­ri­ge, med lju­sa fär­ger, ru­ti­ga köks­golv och rost­fritt stål. Ba­ra mind­re va­ri­a­tio­ner skil­jer ex­em­pel­vis ett 50-talskök från ett fun­kiskök un­der nå­got av de två ti­di­ga-

re de­cen­ni­er­na. De fria im­port­vä­gar­na gjor­de att ex­o­tis­ka träslag som te­ak och ma­hog­ny ström­ma­de in i Sve­ri­ge och blev hett ef­ter­trak­ta­de. På köks­skåp från 50-ta­let kan man ibland se det­ta i form av trä­pa­ne­ler i stäl­let för de kro­ma­de hand­tag som ti­di­ga­re va­rit stan­dard. Fak­tum är att stör­re de­lar av hem­met un­der 50-ta­let togs över av te­ak och varmt fär­gat trä. For­mer­na var of­ta böl­jan­de och or­ga­nis­ka, och blom­migt blev ett mo­de­rik­tigt möns­ter. Det var ett stort år­tion­de för de­sign. In­te ba­ra för att al­la nu var iv­ri­ga att re­sa sig och blom­ma ut ef­ter de kär­va­re krigs­å­ren, ut­an även för att kon­kur­ren­sen från nya fö­re­tag som ock­så vil­le ha en del av ka­kan tving­a­de form­gi­va­re att ta ut sväng­ar­na för att sy­nas. Sve­ri­ge, som ti­di­ga­re ha­de bli­vit stort i de­sign­sam­man­hang tack va­re ”Swe­dish gra­ce”, Carl Malm­s­ten och vå­ra många glas­bruk, fick un­der 50-ta­let se sig om­sprung­na av dans­kar­na. Ar­ne Jacob­sen, Poul Kjaer­holm och Hans J Weg­ner blev de­cen­ni­ets sto­ra namn. I Sve­ri­ge fick många bruks­före­mål ett de­sign­mäs­sigt upp­sving, som Stig Lind­bergs ser­vi­ser för Gustavs­bergs pors­lins­fa­brik och Astrid Sam­pes färg­star­ka köks­tex­tili­er. Kobra­te­le­fo­nen, från bör­jan kal­lad Eri­co­fo­nen, och String­hyl­lan var and­ra prak­tis­ka och funk­tio­nel­la fö­re­mål som blev hyl­la­de för sin form.

50-ta­lets hem bygg­des kring kärn­fa­mil­jen, och myc­ket i in­red­ning­en, sär­skilt i kö­ket, kret­sa­de kring att un­der­lät­ta en hem­ma­frus ar­be­te. Plas­ten blev ett av år­tion­dets fa­vo­rit­ma­te­ri­al, och med den fick även be­grep­pet ”slit och släng” fäs­te – så här i back­spe­geln en av 50-ta­lets mind­re po­si­ti­va ut­veck­ling­ar.

Många blic­ka­de mot USA, där den ame­ri- kanska dröm­men och en helt ny ung­domskul­tur blomst­ra­de. Ny tek­nik för­änd­ra­de svens­kar­nas sätt att le­va, vil­ket i för­läng­ning­en även gjor­de av­tryck på hur vi in­red­de. Fle­ra nya köks­ma­ski­ner, som bröd­ros­ten och köks­as­si­sten­ten, kom till Sve­ri­ge, och ny­mo­dig­he­ter­na fick gär­na vi­sas upp på en he­ders­plats på köks­bän­ken. 1956 kom tv:n och fick även den en

”Sto­ra de­lar av hem­met togs över av te­ak.”

cen­tral plats i hem­met. He­la in­red­ning­en rät­ta­de sig nu ef­ter den nya ap­pa­ra­ten. Soff­bor­den blev läg­re och tv-kan­nan, som skul­le hål­la kaf­fet varmt un­der he­la pro­gram­sänd­ning­en, blev ett själv­klart in­slag i svens­ka hem. Även sof­for och få­töl­jer blev bätt­re an­pas­sa­de för långa sitt­ning­ar så att al­la skul­le kun­na lu­ta sig till­ba­ka be­kvämt fram­för tv:n.

Mer än nå­got an­nat år­tion­de har 50-ta­let re­pro­du­ce­rats och ef­ter­lik­nats i da­gens hem, in­te säl­lan av unga per­so­ner med pro­gres­si­va vär­de­ring­ar. He­la lä­gen­he­ter fylls i dag av gam­la te­ak­möb­ler, Ber­så-ser­vi­ser och String­hyl­lor. Så vad är det som loc­kar med det trots allt, med mo­der­na mått mätt, kon­ser­va­ti­va 50-ta­let?

Te­o­ri­er­na går isär. Å ena si­dan skul­le det kun­na va­ra 50-ta­lets op­ti­mism och ung­dom­li­ga an­da som vi i dag läng­tar ef­ter och gär­na vill iden­ti­fi­e­ra oss med. Loc­kel­sen i att va­ra be­kym­mers­fri, be­stäl­la en mil­ks­ha­ke och åka i väg i en pa­stell­fär­gad ame­ri­ka­na­re får gro­grund i vår of­ta hårt pres­sa­de sam­tid.

And­ra me­nar att det är trygg­he­ten i igen­kän­ning­en från mor- och far­för­äld­rar­nas hem som gör att vi dras till 50-ta­lets om­bo­na­de in­red­ning­ar, sam­ti­digt som det är en motre­ak­tion mot det iro­nis­ka och mi­ni­ma­lis­tis­ka 90-tal som många av da­gens 50-talsvur­ma­re väx­te upp un­der.

Oav­sett or­sak står en sak klar – 50-ta­lets es­te­tik har upp­nått en sta­tus som näst in­till kan lik­nas vid en sub­kul­tur, och dess de­sign lär fort­sät­ta att fa­sci­ne­ra och flyt­ta in i vå­ra hem un­der än­nu en tid fram­ö­ver.

Un­der det op­ti­mis­tis­ka 50-ta­let kret­sa­de myc­ket kring folk­hem­met och kärn­fa­mil­jen. På Nor­dis­ka mu­se­ets ut­ställ­ning Hem och bo­stad kan man se och lä­ra sig mer om 50-tals­hem­met.

Ar­ne Jacob­sens stol Sju­an gjor­de succé på 50-ta­let. I dag pro­du­ce­ras den för Re­pu­b­lic of Fritz Han­sen.

FOTO: GUNNAR LUNDH/NOR­DIS­KA MUSEET Tek­ni­ken i kö­ket gjor­de sto­ra fram­steg un­der 50-ta­let, och det mesta skul­le gå i pa­stell – även det rut­mönst­ra­de gol­vet!

Sto­len El­bow chair ri­ta­des 1956 av ett av då­ti­dens störs­ta namn, Hans J Weg­ner. I dag säljs den i ny­pro­duk­tion hos Carl Han­sen & søn.

Runt mit­ten av 50ta­let bör­ja­de he­la fa­mil­jen – och möble­mang­et! – sam­las kring tv-ap­pa­ra­ten. FOTO: KARL HEINZ HERNRIED/NOR­DIS­KA MUSEET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.