MATKOLL

Spa­na på mat-tren­der och som­ri­ga ny­he­ter.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - TI­NA VER­NON SPA­NAR PÅ MAT-TREN­DER OCH VÄLSMAKANDE NY­HE­TER.

MED MINIMALA ME­DEL

Ställ till med som­mar­fest i mi­ni­a­tyr! Frys­mat­ked­jan Pi­card er­bju­der fle­ra sor­ters mat och till­tugg i char­migt små stor­le­kar – från fru­kostens cro­is­san­ter till kvälls­ming­lets mi­ni­bur­ga­re och des­ser­ter. Någ­ra vär­mer du en­kelt i ug­nen, me­dan and­ra ba­ra be­hö­ver ploc­kas ut ur fry­sen, ti­nas och ser­ve­ras!

SCHYST CHOKLADKAVALKAD

I sitt se­nas­te bak­verk har Frö­dinge kom­bi­ne­rat två folk­li­ga fa­vo­ri­ter – kladd­ka­kan och cho­klad­bol­len – och lan­se­rat frys­dis­kens förs­ta cho­klad­bollskladd­ka­ka. De har dess­utom an­vänt sig av UTZ-cer­ti­fi­e­rad cho­klad, vil­ket in­ne­bär att ka­ka­on od­las un­der för­hål­lan­den som är rätt­vi­sa mot bå­de od­la­re och mil­jö.

FRÅN AV­LOPP TILL AW

Sve­ri­ges förs­ta öl bryggt på re­nat av­lopps­vat­ten är här! Ölet Pu:rest från Carls­berg är till­ver­kat på åter­vun­net vat­ten som med hjälp av ny tek­nik har re­nats i fle­ra steg för att så små­ning­om bryg­gas till en pils­ner i nord­tysk stil, med eko­lo­gisk malt och hum­le. Pu:rest kom­mer att dy­ka upp på ett an­tal fes­ti­va­ler un­der som­ma­ren samt fin­nas i be­grän­sad upp­la­ga i Sys­tem­bo­la­gets till­fäl­li­ga sor­ti­ment från den 2 ju­li.

FORMIDABELT

Un­der­lät­ta bak­ning­en med en funk­tio­nell kak­form. Den tra­di­tio­nel­la spring­for­men från Gastro­max har dubb­la non-stick­la­ger, så att du slip­per tra­si­ga bak­verk som fast­nat i bot­ten, och tål disk­ma­skins­tvätt när det är dags att rö­ja upp i kö­ket. Pris: 150 kr.

FESTLIGARE FETA

Nu finns smak­satt fe­ta­ost från Fon­ta­na som ad­de­rar det lil­la ex­tra i sal­la­den, i pa­jen el­ler på me­ze­tall­ri­ken. Den nya os­ten finns i sma­ker­na gre­kis­ka ör­ter och vit­lök, och kos­tar om­kring 22 kro­nor i bu­tik.

Får det va­ra en mi­ni-chee­seca­ke? Ett pa­ket med 12 styc­ken kos­tar 80 kr.

Cho­klad­bollskladd­ka­kan finns i bu­tik nu och ­kos­tar om­kring 32 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.