HEM: DET ENK­LA LI­VET

Spar­tanskt och ur­my­sigt som­mar­hus på Got­land.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - FOTO ANN-CHARLOTTE FÄGERLIND TEXT LOT­TA JANS­SON

Idet gam­la som­mar­stu­geom­rå­det nä­ra Tof­tas här­li­ga strän­der hit­ta­de Le­na och Pe­ter en stu­ga från 60-ta­let. Tomten var igen­vux­en och trä­den stod så tätt att so­len knappt nåd­de mar­ken, men de såg möj­lig­he­ter sna­ra­re än pro­blem. Många und­ra­de hur de skul­le kun­na le­va ut­an va­re sig el el­ler vat­ten.

– Vår öns­kan var att kun­na va­ra på Got­land mer än ba­ra un­der som­mar­må­na­der­na även om vår bas är i Stock­holm nu­me­ra, sä­ger Le­na. Att in­te ha allt det giv­na som el och rin­nan­de vat­ten är gi­vet­vis tufft ibland men ock­så en skön kon­trast mot hur vi an­nars le­ver och hur sam­häl­let ser ut, fort­sät­ter hon.

Det förs­ta som gjor­des var att fäl­la cir­ka fyr­tio träd. När det var gjort fick de en helt an­nan känsla för tomten och de möj­lig­he­ter som finns. Al­la träd som har ta­gits ner har tor­kats, se­dan har Pe­ter gjort plank av dem som nu an­vänds till det nya hus som pa­ret byg­ger på tomten. Pe­ter har un­der en pe­ri­od job­bat en del in­om bygg­bran­schen, och hans kun­ska­per från den ti­den har vi­sat sig va­ra väl­digt vär­de­ful­la. Pe­ters bror är dess­utom elekt­ri­ker, och även om de än­nu in­te har el är det en vär­de­full re­surs att ha i fa­mil­jen. Vän­ner­na ger ock­så gär­na ett hand­tag när de häl­sar på, och till­sam­mans har de löst myc­ket.

Ute­das­set var i mind­re bra skick när Le­na och Pe­ter köp­te stäl­let så det stod högt på pri­o­ri­te­rings­lis­tan. På två tim­mar rev Pe­ter ut allt i ute­das­set, och se­dan har det fått en makeover med hjälp av färg och ny in­red­ning, bland an­nat di­ver­se fynd från öns lop­pi­sar. Ko­fo­ten vi­sa­de sig va­ra en bra in­ve­ste­ring, bå­de när ute­das­set och frig­ge­bo-

”OM VI KAN ÅTERANVÄNDA OCH TA VA­RA PÅ SA­KER GÖR VI HELST DET.”

den gjor­des om. Le­na är den som står för de­tal­jer­na när de fix­ar, och hon har gär­na en pen­sel i han­den.

Allt ef­tersom be­hov upp­stått och åren gått har pa­ret ta­git tag i nya pro­jekt. Om de kan återanvända och ta va­ra på sa­ker som re­dan finns gör de all­ra helst det. Många vän­ner frå­gar Le­na och Pe­ter in­nan de gör sig av med sa­ker och allt som of­tast kan de hit­ta nya möj­lig­he­ter till det nå­gon tänkt slänga. De be­sö­ker gär­na lop­pi­sar och bygg­nads­vårds­bu­ti­ker. Ibland hit­tar de in­te vad de sö­ker och då ska­par de nå­got eget i stäl­let. Pa­ret har rest myc­ket till­sam­mans, och många min­nen från re­sor­na

”VISST KAN DET VA­RA KALLT ATT STÅ OCH DIS­KA IBLAND, MEN DET MESTA GÅR SMIDIGARE ÄN VAD VI FÖRST TROD­DE!”

åter­finns bå­de ute och in­ne.

Även om Pe­ter och Le­na of­ta du­schar på si­na jobb kän­de de att en ute­dusch in­te vo­re fel, så de bygg­de en av gam­la brä­dor. Den an­vänds fli­tigt. Le­na gre­jar gär­na i träd­går­den och har un­der årens lopp gjort myc­ket med sten­lägg­ning­ar och an­nat i träd­går­den. De od­lar ock­så gär­na i pall­kra­gar.

Pe­ter och Le­na gil­lar när vän­ner kom­mer på be­sök, och på tomten finns all­tid möj­lig­het för vän­ner att cam­pa. Dess­utom har cyklar köpts in på oli­ka lop­pi­sar för att även vän­ner ska kun­na ta en sväng ner till stran­den.

Det finns en stor om­tan­ke om mil­jö, djur och na­tur som av­speg­lar sig i allt Pe­ter och Le­na gör. Till ex­em­pel är de­ras katt en över­gi­ven som­mar­katt som Le­na hit­ta­de i sko­gen. Åter­bruk är ock­så vik­tigt.

– Den gam­la stu­gan var i då­ligt skick så vi fick ri­va den, be­rät­tar Pe­ter. Men vi har kun­nat återanvända myc­ket av bygg­nads­ma­te­ri­a­let nu när vi byg­ger vårt nya fri­tids­hus, fort­sät­ter han.

Re­dan när de köp­te stu­gan fanns tan­kar på att dra in rin­nan­de vat­ten och av­lopp till om­rå­det, och när det­ta sker är dröm­men en egen tvätt­ma­skin. Men hur lö­ser man att le­va ut­an el? Le­na och Pe­ter har sol­pa­ne­ler som dri­ver vis­sa sa­ker i stu­gan, och i kom­bi­na­tion med en bat­te­rista­tion med många bat­te­ri­er går det bra. Vat­ten häm­tas i dun­kar och de­ras utekök fun­ge­rar ut­märkt.

– Visst kan det va­ra kallt att stå och dis­ka ibland, men det mesta går smidigare än vi först trod­de!

Bå­de Le­na och Pe­ter har jobb där det krävs full kon­cent­ra­tion, och att då få log­ga ut och le­va det enk­la li­vet har bli­vit en kon­trast de trivs

”ATT FÅ LOG­GA UT OCH LE­VA DET ENK­LA LI­VET ÄR EN SKÖN KON­TRAST.”

med. Se­dan kanske det blir väl myc­ket jobb och fix när de kom­mer till Got­land ibland, men då för­sö­ker de bry­ta av med en re­sa för att ladda bat­te­ri­er­na.

– Kon­tras­ter­na be­ri­kar, sä­ger Le­na. An­nars är Pe­ters ven­til att klätt­ra, me­dan jag gär­na äg­nar mig åt yo­ga, fort­sät­ter hon.

Med många järn i el­den och ett helt nytt hus på gång fort­sät­ter tomten i Tof­ta att putt­ra av en helt an­nan sorts ener­gi än el. Sam­ti­digt fort­sät­ter Pe­ter och Le­na att nju­ta av när­he­ten till Vis­by, ha­vet och att hit­ta ener­gi i det enk­la och av­ska­la­de.

Många cyklar har in­hand­lats på loppis för att gäster ska kun­na ta en tur ner till stran­den. Kat­ten Gnis­san är en över­gi­ven som­mar­katt som Le­na hit­ta­de i sko­gen. På säng­en, köpt på Tof­ta­lag­ret, lig­ger bland an­nat en filt från en av pa­rets re­sor till Mex­i­ko. När de skul­le hem fick de plats med tre fil­tar i hand­ba­ga­get och de an­vänds fli­tigt.

Många sitt­plat­ser på tomten gör det möj­ligt att fånga sol el­ler skug­ga be­ro­en­de på tid på dyg­net. Fram­för frig­ge­bo­den står en grupp de fått av Pe­ters pap­pa.

En ärvd, hem­vävd mat­ta sam­sas med lop­pis­fynd, gå­vor från vän­ner och sa­ker som hängt med un­der många år. Säng­ga­veln är en pre­sent från vän­ner, som har gjort den till Le­na och Pe­ter av bland an­nat över­bli­ven ta­pet. Säng­klä­der från New­port och över­kast från In­dis­ka. Det lil­la hörn­skå­pet har Le­nas far­far snick­rat.

På den öpp­na för­va­ring­en ryms sa­ker från lo­ka­la konst­nä­rer, med bur­kar från Ikea och plåt­bur­kar från House doctor. Från mus­te­ri­et i Habling­bo kom­mer vin­gla­sen. Vi­ta plåt­bur­kar från Ikea rym­mer torr­va­ror i kö­ket. När Le­na och Pe­ter köp­te stu­gan stod mat­bor­det och sto­lar­na här, och de har fått stan­na. De vi­ta sto­lar­na är från Pe­ters barn­doms­hem.

Frig­ge­bo­den på tomten var bland det förs­ta pa­ret re­no­ve­ra­de och här trivs de­ras gäster bra. Sten­lägg­ning­ar och utekök har till­kom­mit un­der åren de haft stu­gan. Vat­ten från brun­nen pum­pas upp och an­vänds till blom­mor, dusch och disk. Ute­duschen an­vänds fli­tigt. Pe­ter fix­ar fi­ka i utekö­ket. Många blom­mor får bo i kru­kor och är på så sätt lät­ta att flyt­ta runt. Bud­dan kom­mer från Ber­så i Tof­ta. När Le­na och Pe­ter gif­te sig bod­de många vän­ner på tomten, och för att hjäl­pa dem sat­tes skyl­tar­na av driv­ved upp. De sit­ter kvar som ett my­sigt min­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.