ACCENTUERA EL­LER KAMOUFLERA

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ge rum­met ett helt nytt ut­tryck ge­nom att fo­ku­se­ra på snic­ke­ri­er­na – dör­rar, föns­ter, kar­mar, lis­ter och even­tu­el­la bröst­pa­ne­ler. Att må­la snic­ke­ri­er­na i sam­ma ny­ans som väg­gen blir of­ta ef­fekt­fullt och ska­par en ex­klu­siv käns­la, sär­skilt om du har valt en mör­ka­re ny­ans. Du kan ock­så gå i mot­satt rikt­ning och sat­sa på ac­cent­fär­ger som stic­ker ut och ska­par spän­ning i rum­met.

När du må­lar snic­ke­ri­er är det bra att an­vän­da snic­ke­ri­färg. Den är sär­skilt an­pas­sad för den ty­pen av fin­lir och of­ta nå­got blan­ka­re än van­lig vägg­färg. Tes­ta gär­na att må­la en fri­ståen­de plan­ka el­ler an­nat fö­re­mål i fär­gen du har tänkt an­vän­da för att va­ra sä­ker på hur den kom­mer se ut till­sam­mans med di­na väg­gar. Se se­dan till att för­ar­be­tet görs no­ga – tvät­ta ytor­na, tej­pa och täck över när­lig­gan­de ytor där du inte vill ha färgstänk. Be­ro­en­de på det be­fint­li­ga un­der­la­get kan du även be­hö­va spack­la och sli­pa inte du går loss med pen­seln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.