GOLVA MED FÄRG

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Glöm inte bort gol­vet! Till vi­ta väg­gar kan ett golv i en an­nan ny­ans verk­li­gen ad­de­ra personlighet till rum­met. Li­kaså kan ett vitt, ny­må­lat golv kon­tras­te­ra snyggt till fär­ga­de väg­gar. Tänk ba­ra på att ett golv i en stark ny­ans kom­mer re­flek­te­ras på vi­ta väg­gar så att de upp­levs svagt fär­ga­de.

För­ar­be­te är all­tid vik­tigt, men ef­tersom gol­vet ut­sätts för ex­tra myc­ket slit­ning gäl­ler det att va­ra ex­tra nog­grann så att fär­gen fäs­ter or­dent­ligt och kan hål­la länge. Ett ti­di­ga­re må­lat trä­golv räc­ker det att du stä­dar och tvät­tar med målar­tvätt, me­dan ett lac­kat el­ler obe­hand­lat trä­golv be­hö­ver sli­pas och se­dan grund­må­las. Har du ett ti­di­ga­re må­lat be­tong­golv skra­par du först bort löst sit­tan­de färg med stål­bors­te in­nan du tvät­tar. Ett obe­hand­lat be­tong­golv ska va­ra helt torrt och här­dat i minst en må­nad in­nan mål­ning. An­vänd sär­skild golv­färg och var nog­grann med tork­tid och an­tal stryk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.