HYL­LA FÄR­GEN!

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ska­pa ett ge­nom­tänkt hel­hets­in­tryck ge­nom att må­la vägg­hyl­lor­na i sam­ma ny­ans som väg­gen. Re­sul­ta­tet blir ett sam­man­hål­let ut­tryck som när du se­dan fyl­ler hyll­pla­nen med pry­lar gör att det inte känns li­ka plott­rigt.

Må­la hyl­lor­na när de är ned­mon­te­ra­de från väg­gen och låt dem tor­ka or­dent­ligt in­nan du sät­ter upp dem. Be­stäm dig ock­så för ifall du vill må­la kon­so­ler­na i sam­ma färg, och må­la i så fall även dem in­nan mon­te­ring. Om du inte må­lar hyl­lan i sam­band med en om­mål­ning, el­ler rå­kar ha färg över i sam­ma ny­ans som väg­gen, kan du ploc­ka med dig någ­ra färg­pro­ver hem från färg­bu­ti­ken. Då kan du se­dan i lugn och ro jäm­fö­ra och se vil­ken ku­lör som lig­ger när­mast din be­fint­li­ga vägg­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.