MÅ­LA MÖBLERNA

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Du be­hö­ver inte ge dig på väg­gar­na el­ler den fas­ta in­red­ning­en för att frä­scha upp hem­met med hjälp av en färg­burk. An­tag­li­gen har du nå­gon gam­mal stol, hyl­la el­ler by­rå som skul­le kun­na pig­gas upp med en ny ny­ans. Att må­la om en mö­bel är ett nå­got mind­re pro­jekt som än­då kan gö­ra stor skill­nad för rum­mets hel­hets­in­tryck.

Bör­ja med att sand­papp­ra mö­beln. Om den har spric­kor el­ler sto­ra mär­ken kan du spack­la över dem och se­dan sli­pa ner till en jämn yta. Tor­ka se­dan av mö­beln med en lätt fuk­tad tra­sa för att få bort slip­dam­met. Of­tast är det smi­di­gast att an­vän­da skum­gum­mi­rol­ler och stry­ka på tun­na la­ger färg. Må­la så många la­ger som re­kom­men­de­ras för just din färg och låt tor­ka or­dent­ligt mel­lan stryk­ning­ar­na. Vid fli­tig an­vänd­ning av mö­beln kan du även be­hö­va lac­ka ef­ter mål­ning för att fär­gen inte ska flag­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.