NY YTA UTE

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Även träd­gårds­möb­ler­na be­hö­ver då och då li­te om­sorg med pen­seln, och med ny färg känns ute­plat­sen snart som en pigg och fräsch plats att vis­tas på. Med ute­möb­ler kan du kanske ta ut sväng­ar­na på ett an­nat sätt än med möble­mang­et in­om­hus. An­vänd gär­na fle­ra oli­ka fär­ger och ex­pe­ri­men­te­ra med vil­ka ny­an­ser som kom­plet­te­rar varand­ra och gröns­kan runt om­kring.

För att den nya fär­gen ska fäs­ta är det vik­tigt att du tvät­tar möblerna or­dent­ligt in­nan mål­ning, sär­skilt då de stått ute och ex­po­ne­rats för myc­ket smuts. Sär­skil­da me­del för ut­om­hus­tvätt och alg- och mö­gel­me­del är bra för det­ta. För mål­ning av ute­möb­ler är föns­ter­färg op­ti­malt – den tor­kar snabbt, täc­ker bra och är sär­skilt tå­lig mot vä­der och vind. Följ in­struk­tio­ner­na på bur­ken för an­tal stryk­ning­ar och tork­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.