Värl­den i ett växt­hus

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

BERGIANSKA TRÄD­GÅR­DEN

I Bergianska träd­går­den i nor­ra Stock­holm sam­sas växt­lig­he­ter från de fles­ta av värl­dens hörn. Utö­ver de många oli­ka ut­om­hus­de­lar­na av träd­går­den, som asi­a­tis­ka sko­gen, ör­ta­går­den och ita­li­ens­ka ter­ras­sen, finns två växt­hus. I Ed­vard An­der­sons växt­hus är de oli­ka rum­men upp­de­la­de ef­ter geo­gra­fis­ka om­rå­den. Bland an­nat finns ett Ka­li­for­ni­en­rum, ett Me­del­havs­rum och ett tro­pik­rum. I Victo­ri­a­hu­set kan du se de im­po­ne­ran­de jät­tenäck­ro­sor­na. Möj­lig­he­ter till en fi­kastund finns i bå­de Ed­vard An­der­sons växt­hus och i det gam­la oran­ge­ri­et ute i träd­går­den. Var: Stock­holm. En­tré: 80 kr/vux­en i Ed­vard An­der­sons växt­hus. 2 barn per vux­en får föl­ja med gra­tis. 20 kr/vux­en i Victo­ri­a­hu­set. 2 barn per vux­en får föl­ja med gra­tis. Träd­går­dens ut­om­hus­de­lar har fri en­tré. Öp­pet­ti­der: Ed­vard An­der­sons växt­hus har öp­pet 11–16 på var­da­gar och 11–17 på hel­ger. Victo­ri­a­hu­set har sam­ma öp­pet­ti­der men hål­ler ba­ra öp­pet un­der pe­ri­o­den 1 maj – 30 sep­tem­ber. Hem­si­da: Bergianska.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.