HEM: TALANDE FÄR­GER

Hjärt­ligt, har­mo­niskt och hem­trev­ligt. Med ett skarpt öga för de­tal­jer och färg­kom­bi­na­tio­ner har Cor­ne­lia Bern­ts­son in­rett sin fa­miljs rad­hus med gläd­je.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - TEXT PETRA KJELLSTRÖM FOTO FRI­DA EKMAN

Ord, in­tryck och käns­lor har fär­ger för Cor­ne­lia, som in­rett fa­mil­jens rad­hus ut­i­från det.

Imit­ten av en lång rad vi­ta rad­hus lig­ger fa­mil­jen Bern­ts­son–Brunå­kers hem. Det är full fart i det ny­bygg­da om­rå­det, och barn i al­la möj­li­ga åld­rar spring­er mel­lan hu­sen och le­ker. Mam­ma Cor­ne­lia öpp­nar glad upp yt­ter­dör­ren och bjuder in till vad som va­rit hen­nes och fa­mil­jens hem det se­nas­te året.

– Det här är ett helt per­fekt om­rå­de för oss. Det är många barn­fa­mil­jer och lig­ger på ett be­kvämt pend­lings­av­stånd från Uppsa­la, sä­ger hon.

Trots att hu­set är ny­byggt har det verk­li­gen hun­nit sät­ta sig och fått or­dent­ligt med ka­rak­tär. Cor­ne­lia be­rät­tar att hon föll för hur ljust hu­set var, och det är lätt att för­stå vad hon me­nar; so­len flö­dar in och ly­ser upp hem­met från sto­ra föns­ter.

– Vi är den förs­ta familj som bor här, ef­tersom hu­set var helt ny­byggt när vi flyt­ta­de in. Det kan va­ra en gans­ka spän­nan­de käns­la, och när vi flyt­ta­de in var det som om jag ha­de en vit må­lar­duk att fyl­la med allt som är vi.

Och må­lar­du­ken har se­dan fa­mil­jen flyt­ta­de in bli­vit väl­fylld, med allt­i­från per­son­li­ga in­red­nings­de­tal­jer och möb­ler till har­mo­nis­ka färg­kom­bi­na­tio­ner. Just fär­ger och att kom­bi­ne­ra dem med varand­ra är nå­got som tar stor plats i Cor­ne­li­as liv. Färg är nå­got hon le­ver med dyg­net runt – på ett an­nat sätt än de all­ra fles­ta av oss.

”JAG KOPP­LAR IHOP ORD OCH IN­TRYCK MED FÄR­GER. MYC­KET HÄR HEM­MA ÄR GRUNDAT PÅ DET.”

– Jag har sy­nes­te­si, det är ett neu­ro­lo­giskt till­stånd där de oli­ka sin­ne­na sam­man­kopp­las. För mig är det så att jag kopp­lar ihop ord och in­tryck med fär­ger. En käns­la, ett ord, el­ler en per­son har en egen färg för mig. Jag för­stod inte att jag ha­de sy­nes­te­si för­rän jag var i tju­go­års­ål­dern, men jag har all­tid sett och kopp­lat ihop sa­ker med färg.

Ett unikt och häf­tigt ex­em­pel där Cor­ne­li­as sy­nes­te­si va­rit in­blan­dad är fär­gen i so­nen Ju­li­ans rum. Rum­met är må­lat i den blåa ny­ans Cor­ne­lia får ett in­tryck av när hon tän­ker på Ju­li­an. Den fär­gen är Ju­li­an för hen­ne li­ka myc­ket som hans namn.

– Allt har fär­ger för mig, så myc­ket här hem­ma är grundat på det. Men det har bak­si­dor ock­så, till ex­em­pel blir det väl­digt lätt för mig att stö­ra mig på fär­ger. Den blåa vi har på ena väg­gen i hal­len och i trap­pan tyc­ker jag känns helt fel, så den ska vi snart må­la om till gult.

Cor­ne­lia be­skri­ver sin in­red­nings­stil som färg­rik och per­son­lig. Hon be­rät­tar att hon

”JAG TILLTALAS AV GAM­LA VACK­RA TING MED PERSONLIGHET OCH LE­TAR GÄR­NA INREDNING PÅ LOP­PIS.”

tyc­ker att det vik­ti­gas­te när man in­re­der är att tän­ka på att det som an­vänds ska be­ty­da nå­got för fa­mil­jen. Nå­got som lig­ger hen­ne varmt om hjär­tat är att må­la och il­lu­stre­ra, och li­te varstans i hem­met kan man hit­ta hen­nes eg­na verk upp­häng­da.

– Mitt störs­ta in­tres­se vid si­dan av fa­mil­jen är att teck­na och må­la, jag sit­ter gär­na i min stu­dio och il­lu­stre­rar när bar­nen som­nat. Fle­ra av tav­lor­na här hem­ma är så­da­na jag må­lat själv.

Cor­ne­lia le­tar gär­na inredning på lop­pis. Gam­la vack­ra ting med personlighet till­ta­lar hen­ne. Och när hon ska be­skri­va sitt dröm­bo­en­de så är det ett äld­re hus med myc­ket käns­la.

– Min dröm är ett här­ligt gam­malt se­kel­skif­tes­hus på lan­det, med knar­ra­de trä­golv och na­tu­ren runt hör­net. Så ska vi ha det en vac­ker dag!

Ljus­sta­kar­na och den gam­la kak­bur­ken har Cor­ne­lia ärvt.

Blomst­ran­de på ro­sa by­rån i må­lar­stu­di­on.

Grön pall fyn­dad på lop­pis, kop­par­kit­teln är köpt på en mark­nad i Uppsa­la, ta­vel­ra­mar­na är från Ikea och in­ne­hål­ler LP-ski­vor från Cor­ne­li­as barn­doms­hem.

Här­lig som­mar­bu­kett i var­dags­rum­met. Schack­spe­let kom­mer från Fru Lars­sons di­ver­se­han­del i Kniv­s­ta.

Cor­ne­li­as må­lar­stu­dio. Hyl­lor och skriv­bord från Ikea, skriv­bords­stol från Retro­lyc­kan och lam­pa från Ikea.

Snyggt i hal­len. Tav­lor­na har Cor­ne­lia må­lat själv. Skänk från Varu­för­med­ling­en, mat­tan är ett lop­pis­fynd. Glas från Cer­ve­ra och ka­raff från Fru Lars­sons di­ver­se­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.